ED04 ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
ประจำเดือนธันวาคม 2564
ข้าพเจ้า นางสาวธนัชพร วรรณศรี ประเภท ประชาชน ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
ภายในเดือนธันวาคม 2564 ทางผู้ปฏิบัติงานได้มีการประชุมกันเพื่อวางแผนในการออกสำรวจข้อมูลภายในชุมชนตำบลยายแย้มวัฒนาอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมกับทำการสรุปแผนงานตลอดทั้งโครงการที่ได้ปฏิบัติงานมา
ทางผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้ประชุมและแบ่งหน้าที่กันออกสำรวจข้อมูลภายในตำบลครบทุกหมู่บ้านและได้มาช่วยกันวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้ออกไปสำรวจเพื่อที่จะได้กรอกข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องที่สุดลงสู่ระบบของ CBD เพื่อจัดเก็บข้อมูล

การสรุปข้อมูลในการปฏิบัติงานตลอดทั้งโครงการทางผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้มาร่วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลเพื่อที่จะนำมาทำเป็นรายงานถึงผลให้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์  ข้อมูลมีทั้งหมด 8 ส่วน ส่วนที่1. ข้อมูลพื้นฐานของตำบล ส่วนที่2. การบริหารโครงการและการดำเนินการโครงการ ส่วนที่3. การประเมินศักยภาพตำบล ส่วนที่4. บทสรุปและข้อเสนอแนะโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ส่วนที่5. ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนที่6. การต่อยอดพัฒนาตำบลพร้อมประเมินวิเคราะห์ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy ) ที่เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศ ส่วนที่7. การวิเคราะห์ข้อมูล CBD ส่วนที่8. ความสำเร็จของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ แต่ละสูตรนี้ได้มีการแบ่งให้ผู้ปฏิบัติงานช่วยกันทำแนะนำแต่ละส่วนมารวมกันให้เป็นผลงานชิ้นเดียวที่สมบูรณ์

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณคณาจารย์ประจำตำบลยายแย้มวัฒนาทุกท่านที่ให้คำปรึกษา และขอบคุณผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันจนทำให้การทำงานในครั้งนี้สำเร็จผ่านไปได้ด้วยดี

อื่นๆ

เมนู