ข้าพเจ้า นางสาวธนัชพร วรรณศรี ประเภท ประชาชน ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์                   โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

ได้อบรมเกี่ยวกับเรื่องการนำเอาความรู้ไปช่วยบริการชุมชน(Health Care/ เทคโนโลยีด้านต่างๆ) และเรื่องการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน)

เรื่องที่1 เป็นการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าภูอัคนี อาจารย์ที่มาเป็นวิทยากรได้แก่ อาจารย์ผจงจิต เหมพนม และอาจารย์อมรรัตน์ สุขจิตต์ เป็นผู้ชำนาญการในเรื่องการออกแบบผ้าทางโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ   จึงเรียนเชิญให้มาให้ความรู้และมาต่อยอดเรื่องการออกแบบผ้าให้แก่ประชาชนในตำบลยายแย้มวัฒนา ให้ได้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆในตำบลยายแย้มวัฒนาและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน เป็นการมาแนะนำให้ประชาชนเลือกที่จะพัฒนารูปแบบของผ้าให้มีหลากหลายมากยิ่งขึ้น

เรื่องที่2 อบรมเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อคุณภาพชีวิตและห่างไกลจากโควิดของผู้สูงอายุในชุมชน วิทยากรในการบรรยายได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เตชภณ ทองเดิม อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ เป็นวิทยากรในการทำความเข้าใจและบรรยายถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ พูดถึงหลักการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วัยชราต้องปฏิบัติตนอย่างไร หากจะทำโรงเรียนผู้สูงอายุในตำบลประชาชนควรเตรียมตัวในด้านใดเพื่อที่จะทำให้โรงเรียนผู้สูงอายุได้เกิดขึ้น

เรื่องที่3 เป็นการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายด้วยผ้าภูอัคนีและสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลโควิด เป็นการจัดหาวิทยากรมาช่วยให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในตำบลยายแย้มวัฒนาได้ออกกำลังกายอย่างถูกวิธีโดยวิทยากร ได้แก่นางสาว รัตนา ปรุรัตน์ และคณะผู้ช่วย วิทยากรได้มีการทดสอบสมรรถภาพก่อนทำการสอน  และอธิบายถึงกระบวนการออกกำลังกายอย่างถูกวิธีให้ผู้เข้าอบรมฟัง และมีการทดสอบสมรรถภาพและการอธิบายท่าทางอีกครั้งพร้อมกับแจกเอกสารให้ประชาชนนำกับไปออกกำลังกายที่บ้านได้

เรื่องที่4 เป็นการบริหารจัดการขยะ ได้มีการเชิญผู้นำหมู่บ้านและคณะปลัดประจำเทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนาเข้ารับฟังการบรรยายถึงการบริหารจัดการขยะ จากนางประเนียน รุ่งโรจน์ประธานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ (Zero waste ) และประธาน อสม. ชุมชนบุลำดวนใต้ วิทยากรเริ่มบรรยายเรื่องขยะ ผลดี-ผลเสียของการบริหารจัดการขยะเพื่อปรับทัศนคติของการจัดการขยะ และกระบวนการในการบริหารจัดการขยะ การคัดแยกขยะ การสร้างรายได้และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขยะ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดกันระหว่างวิทยากร อาจารย์ประจำตำบล ปลัดเทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนา หาวิธีการในการปฏิบัติในเรื่องการอบรมในครั้งนี้

เรื่องที่5 การออกแบบและพัฒนาธนาคารขยะตามบริบทของชุมชน นางประเนียน รุ่งโรจน์ ได้อธิบายถึงหลักการกระบวนการในการก่อตั้งธนาคารขยะว่ามีหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติอย่างไร ต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องใดบ้างวิทยากรจะ ได้ พูดคุยกับผู้เข้าอบรม ระบบการดูแลและการบริหารงาน ควรแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบให้เหมาะสมกับบุคคลและงาน และได้กล่าวถึงภาพอนาคตของธนาคารขยะว่าภายภาคหน้าจะเป็นเช่นไรให้แก่ผู้เข้าอบรมทุกคนได้เข้าใจถึงหลักการทุกขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์ในชุมชนมากที่สุด

เรื่องที่6 การส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาและการทำความดีเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน เป็นการลงพื้นที่ร่วมกันของผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ผู้นำหมู่บ้านหมู่ที่ 8 และหมู่บ้านหมู่ที่ 13 และคณะปลัดเทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนาในการลงพื้นที่ไปพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องการดูแลปัญหาขยะทิ้งไม่เป็นที่ ก็ได้มีการจัดหาอุปกรณ์นำไปทำให้เเก่บ้านที่เป็นครัวเรือนต้นแบบในการบริหารจัดการขยะ เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง ทำการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มสีเขียวให้กับชุมชน และทำกิจกรรมรณรงค์การมีจิตอาสาในการทำความดี

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ คณะปลัดเทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนา คณะอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตำบลยายแย้มวัฒนาเป็นอย่างยิ่งที่ให้ และขอบคุณทีมงาน U2T ทุกคนที่ทำให้ภารกิจในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

http://https://youtu.be/mHUXGq8q0DI

อื่นๆ

เมนู