1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
  4. ED04 กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพการเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับและพืชผักสวนครัว ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

ED04 กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพการเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับและพืชผักสวนครัว ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล มหาวิทยาลัยสูตรตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านายเนติพจน์ ศรีสว่างปัญญากุล ประเภทประชาชน ปฏิบัติงานประจำตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการการยกเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ศูนย์มีชัยนางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

ซึ่งในการอบรมครั้งนี้วิทยากรได้ให้ความรู้ทั้งการบรรยายและการลงมือปฏิบัติในการอบรมครั้งนี้วิทยากรได้บรรยายเกี่ยวกับการทำอาชีพ การขายของออนไลน์ และ การลดต้นทุนในการทำเกษตร

และได้มีการจัดฐานการเรียนรู้ต่างๆเช่น
1. การผสมดินพืช การย้ายกล้าปลูก การให้น้ำ ให้ปุ๋ย

2. การขยายพันธุ์พืช การปักชำ  การตอนมะละกอ การเพาะถั่วงอก การปลูกพืชในเข่ง

3. มะนาววัยใส

4. การปลูกผักไฮโดรน้ำนิ่ง

5. การทำน้ำยาไล่แมลง

6. การเลี้ยงใส้เดือน

7. การทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

ทางประชาชนและผู้ปฏิบัติงานของU2Tได้ลงมือปฏิบัติกันทุกคนและทางวิทยากรได้นำไปดูกลุ่มเกษตรกรไม้ดอกไม้ประดับ ณ บ้านหนองตะไก้ ซึ่งหมู่บ้านที่ทางวิทยากรนำไปศึกษานั้นได้มีการจัดจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับกันทุกหลังคาเรือนทั้งหมู่บ้านทำให้ประชาชนในหมู่บ้านหนองตะไก้มีรายได้ทุกหลังคาเรือน ซึ่งไม้ที่ชาวบ้านขายก็จะมีไม้ดอกไม้ประดับ ไม้มงคลและกระบองเพชร

จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ศูนย์มีชัยนางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ได้ความรู้ด้านเกษตรเพิ่มขึ้น การทำเกษตรแบบอินทรีย์และการขายสินค้าแบบออนไลน์

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่มาร่วมให้ข้อมูลแก่ชุมชน และขอบคุณผู้นำชุมชนและประชาชนตำบลยายแย้มวัฒนาทุกท่านที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู