ข้าพเจ้า นางสาวนะภา โชคโอฬาร ประเภทประชาชน ตำบลยายแย้มวัฒนา  อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การดำเนินงานในเดือนตุลาคมซึ่งทางคณะผู้ปฏิบัติงานได้ดำเนินการจัดโครงการการพัฒนารูปแบบสินค้าจากผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ชุมชนยายแย้มวัฒนา โดยมีอาจารย์ ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง เป็นวิทยากร เมื่อพูดถึงโครงการ หนึ่งตำบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือที่เรารู้จักกันโดยทั่วกันว่า โอ ทอป (One Tambon One Product: OTOP) คนส่วนใหญ่จะรู้จักกันเป็นอย่างดี ปัจจุบันสินค้า OTOP ของไทยเรา ได้รับการยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นสินค้า ส่งออกไปยังต่างประเทศ และนำรายได้กลับเข้าสู่ประเทศไทยจำนวนมาก การพัฒนาสินค้า OTOP เป็นการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคง โดยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างงานสร้างรายได้ และสร้างความเข้มแข็งในชุมชน เพื่อเชื่อมโยงแหล่งความรู้ในท้องถิ่นและชุมชนมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันการศึกษา และหน่วยงานด้านเทคนิค การผลิตที่เกี่ยวข้อง มีการเสริมสร้างความรู้ ทักษะและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีความโดดเด่น มีคุณภาพมาตรฐานพร้อมที่จะจำหน่ายทั้งในตลาดภายในและตลาดต่างประเทศได้ และที่สำคัญผลิตภัณฑ์นั้น ยังคงรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของชุมชนอย่างเด่นชัด ซึ่งประเภทผลิตภัณฑ์มีหลายรูปแบบ เช่น อาหาร ประเภทเครื่องดื่ม ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย ประเภทของใช้ของตกแต่งที่ระลึก ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ต้องการการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ และชุมชนตำบลยายแย้มวัฒนา โดยมีผลิตภัณฑ์คือ ผ้าฝ้าย ผ้าไหม ที่แปรรูปเป็น กระเป๋า หน้ากากอนามัย เสื้อผ้า ส่วนผลิตภัณฑ์อาหาร  ข้าวแต๋นน้ำแตงโม ซึ่งมีกลุ่มที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม คือ หมู่ 5 บ้านโนนเจริญ หมู่ 10 บ้านยายแย้มวัฒนา หมู่ 11 บ้านวัฒนาใหม่ และ หมู่ 15 บ้านยายแย้มพัฒนา

การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน ก่อให้เกิดรายได้ และแก้ปัญหาการว่างงานของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการเงิน เป็นกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ และเป็นอีกหนึ่งวิธีหนึ่งที่จะส่งเสริมให้ประชาชนได้เกิดกลุ่มอาชีพที่หลากหลาย มีการพึ่งพาอาศัยกันและกัน เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และชุมชนยังสามารถนำสินค้ามาจำหน่ายหรือแลกเปลี่ยนกันจะเป็นทุนหมุนเวียนในชุมชน ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวจะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง  และเท่าเทียมกันอันจะส่งผลให้การแก้ไขปัญหาในระดับเศรษฐกิจรากหญ้า ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพความเข้มแข็งต่อชุมชน สามารถพึ่งตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ตลอดจนให้คนจนไม่มีอาชีพ ให้มีรายได้เสริม อันจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนให้อยู่อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

วัตถุประสงค์ เพื่อวัดระดับผลิตภัณฑ์ เป็นการจัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ ที่จะใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการของทุกหน่วยงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ และเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป จนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้ และความเข้มแข็งให้กับชุมชน และเพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต /ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

http://https://youtu.be/95M8t9RralQ

 

อื่นๆ

เมนู