ชื่อบทความ : ED04 ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนเษายน 2564
ชื่อหมู่บ้าน : ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ  :  นางสาวสำราญ  จินดาศรี (บัณทิตจบใหม่)

  •  ในส่วนของเดือนเมษายนได้เข้าร่วมอบรมการจัดระเบียบข้อมูล ฟอร์ม 01,02 ใน google from จัดระเบียบและคีย์ข้อมูล ฟอร์ม 02 ช่วยส่วนกลางของมหาวิทยาลัย

 

 

 

 

 

 

 

 

  • ลงพื้นที่ศึกษาวิธีขั้นตอนการทอเสื่อกกในหมู่บ้านเก็บข้อมูลขั้นตอนการทำปลาส้ม หมู่บ้านโนนศิลา เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อยอดในขั้นต่อไป และ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการทอผ้าไหมพื้นบ้านของหมู่บ้านโนนเจริญ เพื่อเรียนรู้วิธีขั้นตอนการทำโดยใช้สีจากธรรมชาติ

 

  • ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุญาตเข้าพื้นที่ และจัดเตรียมสถานที่ในการถ่ายทำวีดีโอนำเสนอตำบล
  • เริ่มถ่ายทำวีดีโอนำเสนอตำบลร่วมกับทีมงาน ตามสถานที่ที่ได้รับอนุญาตเข้าถ่ายทำวีดีโอและตัดต่อวีดีโอประจำเดือนเมษายนร่วมกับทีมงาน


อื่นๆ

เมนู