ข้าพเจ้านางสาวนะภา โชคโอฬาร ประเภทประชาชน ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย สู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในเดือนพฤษภาคมนี้ได้ประชุมร่วมกับคณะทีมงานและสรุปงานในเดือนเมษายนนี้วิเคราะห์ปัญหาที่พบเจอในระหว่างทำงาน และหาวิธีแก้ไขปัญหา และได้เข้าร่วมประชุมกับคณะอาจารย์ประจำตำบลยายแย้มวัฒนา เกี่ยวกับแผนงานในเดือนพฤษภาคม ก็ได้มีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับ พืช แหล่งน้ำ สัตว์ ที่พัก เกษตรกร ร้านอาหาร ภูมิปัญญาท้องถิ่น และผู้ที่มีผลกระทบเนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรนา (covid-19 ) ที่ย้ายกลับมาอยู่ภายในตำบลยายแย้มวัฒนา จากการที่ได้ลงพื้นที่ในครั้งนี้ ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร เช่น การทำนา ทำไร่ และมีการเลี้ยงสัตว์ เช่น การเลี้ยง วัว ควาย สุกร เพื่อนำมาเป็นพ่อพันธุ์หรือแม่พันธุ์ ่และยังเลี้ยงไว้จำหน่ายอีกด้วย และก็มีอีกสวน ก็จะเลี้ยง กบ หนู เป็นฟาร์มเพื่อไว้จำหน่ายเท่านั้น แหล่งท่องเที่ยวพบอยู่ที่หมู่ 8 คือแหล่งเรียนรู้การเพาะชำพันธุ์ไม้ ได้แก่หมู่บ้านโนนศิลา เปิดให้ชมได้ทุกฤดูกาล มีการจำหน่ายพันธุ์ไม้ในราคาที่ถูกอีกด้วย  พืชในท้องถิ่นส่วนใหญ่ ชาวบ้านจะปลูกตามฤดูกาลเพื่อเอาไว้บริโภคในครัวเรือน ทั้งนี้ในการลงพื้นที่ชาวบ้านให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล และให้คณะผู้ปฏิบัติงานได้เรียนรู้และศึกษาข้อมูลที่ถูกต้อง และได้มีการถ่ายทำคลิปวีดีโอ ่ซึ่งมีผู้นำหมู่บ้านได้มาช่วยให้ความรู้แก่คณะผู้ปฏิบัติงาน

ครั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้นำชุมชนที่ช่วยให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านเป็นอย่างดี ขอขอบคุณค่ะ

อื่นๆ

เมนู