ข้าพเจ้า นางสาวพรปวีณ์   ประจวบสุข ประเภทนักศึกษา ประจำตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

ภายในเดือนตุลาคม 2564 ทางโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ คณะผู้ปฏิบัติงานทุกคนภายในตำบลยายแย้มวัฒนา ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้ได้มาตรฐานสินค้า OTOP ประจำตำบล โดยมีสินค้าคือ ผ้าฝ้าย ผ้าไหม ที่แปรรูปเป็นผ้าถุง ผ้าโสร่ง กระเป๋า หน้ากากอนามัย ผ้าพันคอ และ ผลิตภัณฑ์อาหารคือ ข้าวแต๋นน้ำแตงโม

ทางคณะผู้ปฏิบัติงานได้ดำเนินการจัด โครงการการพัฒนารูปแบบสินค้าจากผลิตภัณฑ์ชุมชนยายแย้มวัฒนา โดยการพัฒนาสินค้าจากชุมชนให้เป็นสินค้า OTOP  ประจำตำบล โดยมี อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง เป็นวิทยากร ทางคณะอาจารย์ประจำตำบล ทีมงานผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลยายแย้มวัฒนา ได้จัดกิจกรรมการพัฒนารูปแบบสินค้าจากผลิตภัณฑ์ชุมชนยายแย้มวัฒนาขึ้น โดยเชิญประชาชนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 10 บ้านยายแย้มวัฒนา   หมู่ที่11 บ้านวัฒนาใหม่ และหมู่ที่ 15 บ้านยายแย้มพัฒนา เข้าร่วมโครงการการอบรมร่วมกับวิทยากร ในช่วงเช้าทางวิทยากรได้บรรยายการสร้างคุณภาพให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชน การสร้างมาตรฐานในการผลิตสินค้าให้สนค้ามีมาตรฐานที่ชัดเจนเช่นรูปร่างของผ้าไหม ผ้าฝ้ายที่แปรรูปรวมถึงความสม่ำสเมอของลวดลายที่ใช้ในการทอผ้า การทำข้าวแต๋นน้ำแตงโม การทำข้าวแต๋นให้เป็นรูปร่างต่างๆ ขนาดของข้าวแต๋น ขนาดของข้าวแต๋น รสชาติของข้าวแต๋นน้ำแตงโม การตวงวัตถุดิบที่ใส่ลงไป การสร้างความน่าสนใจเช่น ลวดลายที่สวยงามและมีความทันสมัยของผ้าฝ้ายและผ้าไหมที่นำมาแปรรูป จุดเด่นของสินค้าที่มีความทันสมัยและมีความดึงดูด

การใส่โลโก้ที่โดดเด่น ชัดเจน ทำให้สินค้ามีความน่าเชื่อถือ เห็นรายละเอียดของสินค้าอย่างชัดเจน การใส่บรรจุภัณฑ์ที่มีความสวยงาม มีความน่าสนใจ และมีมาตรฐาน

ในช่วงบ่ายทางวิทยากรได้บรรยายการสร้างตลาดออนไลน์ สร้างเพจ การกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่สนใจผลิตภัณฑ์ สินค้าของชุมชน โดย หมู่ที่ 5 บ้านโนนเจริญ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า OTOP เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผ้าฝ้าย ผ้าไหม ส่วนหมู่ที่ 10 หมู่ที่ 11 และหมู่ที่ 15 ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า OTOP เป็นขนมข้าวแต๋นน้ำแตงโม ซึ่งได้ทุนในการประกอบอาชีพจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการตอนนี้ทางทีมงานได้ดำเนินการทำเอกสารให้ประชาชนได้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า OTOP แล้ว และมีเพจ 2 อย่างคือ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม และข้าวแต๋นน้ำแตงโม โดยกลุ่มเป้าหมายของผ้าไหมจะเป็นคนสูงอายุและวัยกลางคน ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงที่สนใจผลิตภัณฑ์ผ้าไหมที่แปรรูปต่างๆ ส่วนข้าวแต๋นน้ำแตงโมกลุ่มคนที่สนใจคือ ทุกเพศทุกวัย ทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ การสร้างเพจที่มีความน่าสนใจ บอกลายละเอียดครบถ้วน บอกราคา ขนาด รูปแบบถูกต้องตรงตามความต้องการชองลูกค้า  เมื่อวิทยากรบรรยายเสร็จแล้วก็มีการคำนวณต้นทุนและกำไรเป็นอันเสร็จกิจกรรม

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณคณาจารย์ประจำตำบลยายแย้มวัฒนาและผู้ปฏิบัติงานทุกท่านในการให้คำปรึกษาในการจัดทำเอกสารในการจดทะเบียนเป็นสินค้า OTOP และต้องขอขอบคุณประชาชนทุกคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการปฏิบัติงานทำให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

อื่นๆ

เมนู