ข้าพเจ้า นางสาวพรปวีณ์   ประจวบสุข ประเภทนักศึกษา ประจำตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

ภายในเดือนพฤศจิกายน  2564 ทางโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ คณะผู้ปฏิบัติงานทุกคนภายในตำบลยายแย้มวัฒนา ได้จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ยุวมัคคุเทศก์ และสินค้าOTOP ประกอบด้วยสินค้าประจำตำบลยายแย้มวัฒนา สินค้า OTOP  อาหารประจำตำบล สถานที่ท่องเที่ยวและที่พักประจำตำบลยายแย้มวัฒนา

ทางคณะผู้ปฏิบัติงานได้ดำเนินการจัดโครงการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ยุวมัคคุเทศก์ และสินค้าOTOP มีวิทยากรมาให้ความรู้และต่อยอดแนวทางคือ อาจารย์วันดี เธียรสวัสดิ์กิจ อาจารย์จินตนา วัชรโพธิกร โดยส่งเสริม พัฒนา และต่อยอดการตลาดสินค้า OTOP การสร้างจุดเด่นและความน่าสนใจของสินค้าอาหารประจำตำบล การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ยุวมัคคุเทศก์

ในช่วงเช้า ได้จัดสถานที่สำหรับอบรม วิทยากรได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างผลิตภัณฑ์ประจำตำบล ได้แก่ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ฝ้าภูปลายบัด ผ้าขาวม้า ที่นำมาแปรรูปและสร้างสรรค์เป็น เสื้อ ผ้าถุง กระเป๋า ผ้าพันคอ หน้ากากอนามัย โดยบรรยายเกี่ยวกับการสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่น แปลกใหม่ และเป็นเอกลักษณ์ที่มีประจำตำบลยายแย้มวัฒนา การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความทันสมัย ประยุกต์กับผ้าไหมแล้วทำให้เกิดความน่าสนใจ การสร้างจุดขายของผ้าไหมที่นำมาแปรรูปผลิตภัณฑ์โดยทำผ้าไหมให้มีความโดดเด่นที่สุด เช่น ทำลายผ้าไหมที่มีชิ้นเดียว หรือสร้างลายผ้าไหมที่มีความเรียบง่ายแต่มีความน่าสนใจสำหรับวัยรุ่น และวัยกลางคน มีลายที่ทันสมัยและหายาก เป็นลายที่มีแค่ในตำบลยายแย้มวัฒนา การคิดการตลาดที่ทำให้การขายดีขึ้น การสร้างกลุ่มเป้าหมายลูกค้า เช่น ผ้าไหม หรือผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าภูปลายบัดที่เกิดความน่าสนใจสำหรับผู้หญิง  โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายคือผู้หญิงกลุ่ม วัยรุ่น วันทำงาน วัยกลางคน โดยอาจขายผ่านทางออนไลน์ สร้างเพจขายและกำหนดกลุ่มเป้าหมาย

และการอบรมมัคคุเทศก์ วิทยากรได้บรรยายการเป็นมัคคุเทศก์ ต้องประกอบไปด้วย การนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยว ประวัติ ความสำคัญของสถานที่จะต้องเป็นข้อมูลอิงประวัติศาสตร์เป็นเรื่องเล่ามาแต่โบราณ หรือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงจากสมัยก่อน การมีที่พักที่สะดวกและครบครัน การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว  กิจกกรมที่มัคคุเทศก์ต้องแนะนำให้กับนักท่องเที่ยว อาหารที่นำเสนอให้กับนักท่อเที่ยวจะต้องมีความน่าสนใจ มีความเป็นเอกลักษณ์ประจำตำบลยายแย้มวัฒนา  ความสะดวกในการเที่ยวชมตำบลยายแย้มวัฒนา

ในช่วงบ่ายเป็นการเยี่ยมชมซุ้มผลิตภัณฑ์และอาหารที่ทางทีมงานประจำตำบลยายแย้มวัฒนา จัดเตรียมจากประชาชนในชุมชนยายแย้มวัฒนา ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าภูปลายบัด ที่ทำเป็นผลิตภัณฑ์ คือ ผ้าถุง ผ้าโสร่ง ผ้าพันคอ กระเป๋า และหน้ากากอนามัย

ข้าวที่ปลูกจากดินภูเขาไฟประจำตำบลยายแย้มวัฒนา นำมาใส่บรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม ไม้กวาดดอกหญ้าที่ถักด้วยมือ ใช้ฝีมือของประชาชานประจำตำบล ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้มงคล ที่เพาะขายในตำบลยายแย้มวัฒนา อาหารที่นำมา ได้แก่ ขนมครกเตาถ่าน ส้มตำ ไอศกรีมกะทิสด ขนมจีนเส้นสด ที่ทำจากวัตถุดิบหลักของตำบลยายแย้มวัฒนา มีรสชาติที่โดดเด่น และป็นเอกลักษณ์จากนั้น วิทยากรได้อบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การสร้างแผนที่การท่องเที่ยวที่ชัดเจน การสร้างจุดขายที่มีความน่าสนใจเป็นอันเสร็จกิจกรรม

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณคณาจารย์ประจำตำบลยายแย้มวัฒนาและผู้ปฏิบัติงานทุกท่านในการให้คำปรึกษาในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ยุวมัคคุเทศก์ และสินค้าOTOP และต้องขอขอบคุณประชาชนทุกคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการปฏิบัติงานทำให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู