ข้าพเจ้านายนฤเบศร์ หินไชยศรี ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานประจำตำบลยายแย้มวัฒนา ตามโครงการการยกเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

สำหรับงานในเดือนพฤษภาคม ประชุุมวางแผนงานในเดือนพฤษภาคมและวิเคราะห์ปัญหาที่พบเจอ หาวิธีการแก้ไข  ได้มีการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลตามแอปพลิเคชั่น u2t ที่ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนด โดยมีทั้งหมด 10 หัวข้อ ได้แก่ ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก/โรงแรม ร้านอาหารในท้องถิ่น อาหารที่น่าสนใจประจำท้องถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น พืชในท้องท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งน้ำในท้องถิ่น ประชุมร่วมกับคณจารย์ทางออนไลน์ในเรื่องของแผนงานเดือนพฤษภาคม  ศึกษาหาข้อมูลในสถานที่โดดเด่นเพื่อนำไปถ่ายทอดผ่านคลิปวีดีโอเสนอตำบลยายแย้มวัฒนา ประสานงานกับทางผู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ขออนุญาตถ่ายทำคลิปวีดีโอ ทางทีมงานร่วมมือกันถ่ายทำคลิปวีดีโอและตัดต่อวีดีโอ

ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำในชุมชนแต่ละชุมชน ตำบลยายแย้มวัฒนา เช่น หนองน้ำบ้านโนนเจริญ หนองน้ำโนนทอง

       

ลงพื้นที่สำรวจที่พัก/โรงแรมในชุมชนแต่ละชุมชน ตำบลยายแย้มวัฒนา

ลงพื้นที่สำรวจอาหารที่น่าสนใจประจำท้องถิ่น ได้แก่ ซั่วกบ 

ลงพื้นที่สำรวจร้านอาหารในชุมชนแต่ละชุมชน ตำบลยายแย้มวัฒนา

   

ลงพื้นที่สำรวจสัตว์ในชุมชนแต่ละชุมชน ตำบลยายแย้มวัฒนา เช่น วัว ควาย หมู ปลา เป็นต้น

ลงพื้นที่สำรวจภูมิปัญญาในท้องถิ่น ได้แก่กลุ่มทอผ้าไหม เสื่อกก

และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความรู้ และสอนทักษะต่างๆ ให้กับคณะผู้ปฎิบัติงานทุกท่าน หวังว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์และใช้ต่อยอดได้

 

อื่นๆ

เมนู