1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
  4. ED04 ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลแบบสอบถามระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน (01) และผลกระทบจากโควิด-19 (02) ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ED04 ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลแบบสอบถามระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน (01) และผลกระทบจากโควิด-19 (02) ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ED04 ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลแบบสอบถามระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน (01) และผลกระทบจากโควิด-19 (02) ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ตำบล ยายแย้มวัฒนา เป็นตำบลที่ประชาชนส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำสวน ทำไร่ เพราะดินมีแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นดินภูเขาไฟ และมีแหล่งน้ำที่สำคัญเหมาะแก่การเพาะปลูก มีแหล่งท่องเที่ยว ทางประวัติศาสตร์ที่หลากหลาย  เช่นเขาพนมรุ้ง ประสาทเมืองต่ำ เป็นต้น และมีผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อได้แก่ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้ามัดหมี่ ซึ่งชาวบ้านจะทำเป็นอาชีพเสริมเมื่อมีเวลาว่าง เนื่องจากวัตถุดิบสามารถหาได้จากในพื้นที่ของชุมชน ปัจจุบัน ตำบลยายแย้มวัฒนา มีพื้นที่ครอบคลุมทั้งหมด 16 หมู่บ้าน

ข้าพเจ้าและทีมงาน ได้รับหมอบหมายงานที่ 1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ให้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ในเขตพื้นที่ ตำบล ยายแย้มวัฒนาโดยมอบหมายงานให้สำรวจพื้นที่ทั้งหมด 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 4 บ้านยายแย้ม  หมู่ 8 บ้านโนนศิลา หมู่ 10 บ้านยายแย้ม  หมู่ 15 บ้านยายแย้มพัฒนา  โดยประสานงานไปยังผู้นำชุมชน ให้ประกาศเสียงตามสายกำหนดวันเวลาเพื่อให้ประชาชนรู้ล่วงหน้าก่อนทีมงานจะลงพื้นที่สำรวจ การสำรวจได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน(01) และแบบสอบถามผลกระทบจากโควิด -19 (02) โดยการเดินสำรวจไปทุกหลังคาเรือน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงประเด็น และได้เห็นวิถีชีวิตการเป็นอยู่ สภาพพื้นที่ของแต่ละครัวเรือนอย่างแท้จริง ถนนหนทางส่วนใหญ่เป็นคอนกรีต ภาษาที่ใช้ที่ใช้ในการพูดคุยมีหลายภาษา ได้แก่ ลาว เขมร เป็นต้น มีการปลูกผักสวนครัวไว้กินเองและเพื่อจำหน่าย มีจำนวนหลายครัวเรื่อน จากการสำรวจข้อมูลได้ข้อมูลในเบื้องต้นว่าประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ 4 หมู่บ้าน ส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรม และรับจ้าง รายได้ต่อครัวเรือนน้อยกว่า 5000 บาทต่อเดือน มีหนี้สิน ไม่มีเงินออมประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ของครัวเรือนทั้งหมดและได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ทุกครัวเรือน

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ผลปรากฏว่าได้รับความสนใจและความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดีในการตอบแบบสอบถามและได้ประสบการณ์หลายอย่าง ได้เจอเพื่อนร่วมงานที่ดี รู้ถึงปัญหาของประชาชน การพูดคุยทีเป็นมิตรของประชาชน ดูได้จากรอยยิ้มที่สดใส และการใส่ใจในการตอบคำถามทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจจากการลงพื้นที่ครั้งนี้ อุปสรรคและปัญหาในการลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูลและสำรวจชุมชุม คือส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอ ายุที่อาศัยอยู่ในบ้านจึงมีปัญหาในการสื่อสารสอบถามข้อมูลทำให้ได้ข้อมูลล่าช้า จึงปรึกษากันและวางแผนเพื่อสำรวจใหม่ จึงขอความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านและทีม อสม. แต่ละหมู่บ้านให้ช่วยนำทีมออกสำรวจข้อมูล หลังจากนั้นชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเนื่องจากมีบุคคลในพื้นที่ช่วยพาไปทำให้ชาวบ้านเชื่อใจทำให้งานราบรื่นเสร็จภายในเวลา และเพื่อนร่วมทีมให้ความร่วมมือสามัคคีในกลุ่มช่วยกันคิดและแก้ไขปัญหาต่างๆให้ผ่านไปได้จนงานสำเร็จลุล่วงไปตามเป้าหมาย

อื่นๆ

เมนู