1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
  4. ED04 ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ กิจกรรมการส่งเสริมเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP

ED04 ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ กิจกรรมการส่งเสริมเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP

ข้าพเจ้านางสาวภาวินี บุญแก้ว ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฎิบัติงานประจำตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้แก่ประเทศ) ช่วยยกระดับเศรษฐกิจให้กับคนในชุมชน รวมไปถึงช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตภูมิปัญญาท้องภิ่นเพื่อสร้างรายได้จำหน่ายสินค้าให้กับคนในขุมชนได้มีรายได้เพิ่ม

ทางโครงการได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ให้กับชาวบ้านและผู้เข้าร่วมโครงการอบรม ณ ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 11 บ้านยายแย้มวัฒนา ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีชาวบ้านในชุมชนได้เข้าร่วมจำนวน30คน และก่อนเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ทางทีมงานได้    มีการป้องกันตามมาตการการป้องกันโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัดและรัดกุม เว้นระยะห่างและสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งตลอดการเข้ารับการอบรม

กิจกรรมในครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น2 ช่วง โดยช่วงเช้าจะเป็นการบรรยายการส่งเสริมพัฒนาสินค้า OTOP การจดทะเบียนสินค้า OTOP เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ที่จะนำไปสู่การพัฒนา จัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ ที่จะใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการทีมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และในส่วนของภาคบ่ายจะเป็นการแบ่งกลุ่ม ออกเป็น4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้ายภูอัคนี / กลุ่มเกษตรกร/ กลุ่มข้าวแต๋นหมู่1 หมู่10 หมู่15 /กลุ่มข้าวแต๋นหมู่5 หมู่11 เพื่อเรียนรู้และการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนั้นๆ และได้มีการเขียนแผนวงจรผลิตภัณฑ์แลกเปลี่ยนความคิดของสมาชิกภายในกลุ่ม และได้มีการออกมานำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ของแต่ละกลุ่ม

ภาพการรับฟังการบรรยายจากทางท่านวิทยากร

ภาพผู้เข้าร่วมการอบรมได้ร่วมปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดและความรู้

เมื่อกิจกรรมจบลงแล้ว จะเป็นการติดตามผลการอบรม ซึ่งทีมงานได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนสินค้าOTOP สอบถามถึงขั้นตอนและเอกสารที่ต้องใช้ จากนั้นจึงประสานกับตัวแทนของกลุ่มต่างๆ เพื่อทำการจดทะเบียน เป็นการอำนวยความสะดวกให้การเดินทางไปยังตัวอำเภอของชาวบ้านที่ต้องการจดทะเบียน นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังได้เรียนรู้กิจกรรมอื่นๆที่คณาจารย์และทีมงานได้จัดขึ้นมาก่อน

ในการจัดการอบรมในครั้งนี้ ทางคณะทีมงานได้มีการประชุมและปรึกษากับทางคณะอาจารย์ผู้ดูและโครงการประจำตำบลยายแย้มวัฒนาช่วยกันคิดหาทางเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพและมาตฐานสินค้าOTOP ของชุมชนให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น

ขอขอบพระคุณท่านวิทยากรที่ได้มาให้ความรู้ อาจารย์ผู้ดูแลโครงการประจำตำบลยายแย้มวัฒนา และ ชาวบ้านที่ให้ความร่วมมือที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้  รวมไปถึงคณะทีมงานที่ร่วมมือร่วมใจจัดกิจกรรมครั้งนี้ให้ลุล่วงผ่านไปได้ด้วยดี

สำหรับท่านใดสนใจหรืออยากดูสินค้าเพิ่มเติม สามารถเข้าไปที่เพจของตำบลที่ทางทีมงานสร้างขึ้นชื่อว่า U2T ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ และทาง youtube ของ U2T มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู