ข้าพเจ้านางสาวปาริฉัตร ภักดีวุธ ประเภทบัณทิตจบใหม่ ปฏิบัติงานประจำตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรรัมย์  

หลักสูตร : ED04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 ทางโครงการและคณะอาจารย์ทีมU2Tได้จัดกิจกรรมทั้งหมด 4 กิจกรรมดังนี้

1.กิจกรรมการการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หน้ากากป้องกันโควิดด้วยผ้าภูอัคนี

2.กิจกรรมการออกแบบและพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

3.กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายด้วยผ้าภูอัคนี

4.กิจกรรมการบริหารจัดการขยะ

-กิจกรรมการออกแบบและพัฒนาธนาคารขยะตามบริบทของชุมชน

-กิจกรรมการส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาและการทำความดีเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ทั้งนี้ข้าพเจ้านางสาวปาริฉัตร ภักดีวุธ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หน้ากากป้องกันโควิดด้วยผ้าภูอัคนีโดยมีชาวบ้านในชุมชนได้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 30 คน ณ ศาลาหมู่ที่ 11 ทางโครงการได้รับเกียรติจากอาจารย์ผจงจิต เหมพนม และอาจารย์อมรรัตน์ สุขจิตต์ ให้คำปรึกษา พร้อมออกแบบผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัยมาป้องโควิดด้วยผ้าภูอัคนีของดีในชุมชนมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม และใช้งานได้จริง พร้อมสร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ ในการบรรยายครั้งนี้ขอบขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านที่มาให้ความรู้

                        ภาพการบรรยายในกิจกรรมที่1

กิจกรรมที่2  กิจกรรมการออกแบบและพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและห่างไกลจากโควิดของผู้สูงอายุในชุมชน

กิจกรรมในครั้งนี้จัด ณ ศาลาหมู่11 บ้านวัฒนาใหม่ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตร.เตชภณ ทองเติม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมาบรรยายให้ความรู้แกชาวบ้านในชุมชนชาวตำบลยายแย้มในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตร.เตชภณ ทองเติม ยังช่วยในการวางแผนโรงเรียนผู้สูงอายุ หากมีโอกาสได้เปิดการเรียนการสอนในชุมชน ออกแบบหลักสูตรและรูปแบบของโรงเรียนผู้สูงอายุว่าควรไปในทิศทางไหน ระบบการเรียนการศึกษาจะเป็นไปในรูปแบบใด อาจารย์จึงได้แบ่งกิจกรรมเป็น 2 ช่วง ดังนี้

1.ช่วงเช้าเป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนผู้สูงอายุ

2.ช่วงบ่ายแบ่งกลุ่มให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เสนอความคิดเห็น ออกแบบชื่อโรงเรียนผู้สูงอายุและวางแผนหลักสูตรร่วมกันใน

 

 

                               

 

 

 

                  ภาพกิจกรรมที่2

 กิจกรรมที่3 การส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายด้วยผ้าภูอัคนี และ สุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลโควิด

               กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 30 คน ทางโครงการได้มีมาตรการที่รัดกุม เว้นระยะห่าง วัดอุณหภูมิร่างกายและใช้แจกแอลกอฮอล์ล้างมือทุกครั้ง ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมฟังคำบรรยาย กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายด้วยผ้าภูอัคนี ได้รับเกียรติจากนางสาวรัตนา ปรุรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการออกกำลังกาย มีการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายก่อนฟังคำบรรยาย และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการออกกำลังกาย  พร้อมบอกโปรแกรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับช่วงวัย โดยใช้ผ้าภูอัคนีของดีของชาวตำบลยายแย้มวัฒนา มาประยุกต์ใช้เป็นอุปกรณ์ในการออกกำลังด้วยท่าที่เหมาะสม หลังจากการให้ความรู้เบื่องต้นก็ได้ทำการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายของผู้เข้าร่วมจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการผลิตสื่อการออกกำลังกายเพื่อส่งมอบให้กับชุมชนต่อไป

                                  ภาพกิจกรรมที่3.

กิจกรรมที่4.การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชน

การบริหารจัดการขยะ นางประเนียร รุ่งโรจน์ ประธานอสม.ชุมชนบุลำดวนใต้และประธาน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)  เป็นผู้มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องขยะ ประเภทของขยะ ให้ข้อมูลในด้านการบริหารจัดการขยะว่ามีผลดี/ผลเสียอย่างไรบ้าง เอามาปรับทัศนิคติของการจัดการขยะ

-ขยะทั่วไป เป็นขยะที่ไม่สามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ได้แก่ เศษวัสดุก่อสร้าง กระดาษที่มีแผ่นฟิล์ม หรือแผ่นพลาสติกเคลือบ กล่องลูกฟูกที่ทําจากฟางอัด กล่องเครื่องดื่มต่าง ๆ พลาสติกที่มีส่วนผสมของไฟเบอร์ฟองน้ํา เศษผ้า เศษหนัง เศษยาง เศษพรม ขยะประเภทนี้ไม่เกิดการสลายและเน่าเหม็น

-ขยะอินทรีย์ หรือขยะที่ย่อยสลายได้เป็นขยะจากครัวเรือน ภัตตาคาร โรงอาหาร ตลาดสด และ การเกษตรกรรม ได้แก่ เศษอาหาร เศษผัก เศษเนื้อ เศษผลไม้ซากสัตว์ มูลสัตว์ ขยะประเภทนี้ สามารถสลายและ เน่าเปื่อยได้ง่าย มีกลิ่ นเหม็น เพราะว่าเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มี ดังนั้ นการกําจัดขยะประเภทนี้ ควรพิจารณา ความเป็นไปได้ในการหมักทําปุ๋ยก่อน

-ขยะที่ สามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ขยะประเภทนี้ไม่เกิดการย่อยสลาย สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ ได้ด้วยกรรมวิธีต่าง ๆ เช่น กระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ อโลหะ เป็นต้น ในการกําจัดควรพิจารณาการแยกชิ้นส่วน ที่ยังสามารถนํากลับมาใช้ได้

–  ขยะติดเชื้อและขยะอันตราย เป็นขยะจากสถานพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม หรือ ซึ่งต้องใช้กรรมวิธี ในการทําลายเป็นพิเศษ ได้แก่ วัสดุที่ผ่านการใช้ในโรงพยาบาล แบตเตอรี่กระป๋องสีฟิล์มถ่ายรูป ถ่านไฟฉาย เป็นต้น การกําจัดขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาลจะทําโดยการเผาขยะติดเชื้อ ส่วนขยะอันตรายอื่นๆ ต้องดําเนินการอย่าง ระมัดระวัง

4.1 การออกแบบและพัฒนาธนาคารขยะตามบริบทของชุมชน

ยังคงได้รับเกียรติจากนางประเนียร รุ่งโรจน์ ประธานอสม.ชุมชนบุลำดวนใต้และประธาน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) อีกครั้งในการมาให้ความรู้ของการออกแบบและพัฒนาธนาคารขยะในชุมชนและร่วมประชุมร่วมกับทีมงาน U2T ณ เทศบาลตำบลยายแย้มเกี่ยวกับการสร้างโมเดลบ้านต้นแบบให้กับชุมชนที่พร้อมจะเข้ามาเรียนรู้และกลับไปพัฒนาบ้านของตนเองได้

กระบวนการในการก่อตั้งธนาคารขยะ

ธนาคารขยะ คือ การซื้อ-ขายขยะภายในชุมชน มีกระบวนการคล้ายกับธนาคารทั่วไป โดยให้ผู้ฝากนำขยะรีไซเคิลหรือของเก่ามาให้ธนาคารแทนเงินสด หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะคิดคำนวณตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการได้ทำการตกลงไว้กับร้านรับซื้อของเก่า จากนั้นก็แลกเปลี่ยนเป็นเงินเข้าบัญชีของผู้ฝาก ส่วนขยะที่ธนาคารรับฝากมาก็จะทำการคัดแยกและรวบรวมไว้ขายให้กับซาเล้งหรือร้านรับซื้อของเก่าต่อไป

 -ระบบการดูแลและการบริหารงาน

 ก็ให้ประชุมเพื่อแบ่งหน้าที่ในการเตรียมงาน ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาสถานที่ในการเก็บขยะ ซึ่งควรเลือกเป็นบริเวณที่ไม่โดนแดด โดนฝน และมีพื้นที่เพียงพอสำหรับรองรับขยะรีไซเคิลแต่ละประเภท ประกอบด้วย แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะและอโลหะ การจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น เครื่องชั่ง สมุดคู่ฝาก ใบฝาก ใบถอน และเอกสารการทำบัญชีต่าง ๆ การจัดหาร้านรับซื้อของเก่าเพื่อกำหนดราคาซื้อ-ขาย และวันเข้ามารับขยะ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ อบรม และให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธนาคารขยะด้วย 

 –ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการทำธนาคารขยะ

1.ช่วยกระตุ้นให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะอย่างถูกต้อง

2ช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน ส่งผลให้สภาพแวดล้อมน่าอยู่ขึ้น และบรรเทาภาระการจัดการขยะลง

3ช่วยสร้างรายได้เสริมพร้อมทั้งฝึกนิสัยการออมให้กับคนในชุมชน ทำให้ผู้คนมีเงินเก็บ เยาวชนมีเงินใช้ และสามารถแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ได้

4ช่วยให้คนในชุมชนเห็นคุณค่าของการคัดแยกและการรีไซเคิลขยะ พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกเรื่องการลดปริมาณขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมไปในตัว

5การส่งเสริมโครงการธนาคารขยะในโรงเรียน ยังช่วยให้เยาวชนมีการเรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม เข้าใจระบบการทำงานของธนาคารหรือการทำธุรกิจขนาดเล็ก อีกทั้งยังฝึกให้คิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาไปพร้อม ๆ กัน

6เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ดีให้กับคนในชุมชน รวมถึงเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับชุมชนอื่นด้วย

4.2การส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาและการทำความดีเพื่อพัฒนา สิ่งแวดล้อมในชุมชน

กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 3 ธันวาคม ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ดิฉันนางสาวปาริฉัตร ภักดีวุธ ได้มีส่วนร่วมเป็นจิตอาสาพัฒนาและออกแบบบ้านโมเดลต้นแบบ ในชุมชนตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งหมด 4 แบบ ดังนี้ คือ หมู่ที่8 2หลังคาเรือน และหมู่ที่13 2หลังคาเรือน ได้รับเกียรติจากท่านปลัด และ ท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8และหมู่ที่13 ทีมงานอสม. และหน่วยงานเทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนา เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เข้ามามีส่วนร่วมเป็นจิตอาสา อำนวยสถานที่  ทุกคน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาบ้านต้นแบบการบริหารจัดการขยะ โดยเริ่มจากผู้นำชุมชน โดยในกิจกรรมครั้งนี้ ทุกคนได้ออกพลัง ออกแรง ใช้ความคิด ช่วยกันบริหารทรัพยากรในท้องถิ่น และพยายามใช้วัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดขยะกับครัวเรือนและชุมชน อีกทั้งยังได้พ่องานแม่งานที่เยี่ยมยอด คือ ท่านปลัด ท่านผู้ใหญ่บ้านทั้ง หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 13 ซึ่งแสดงให้เห็นอีกอย่างนึงว่าทีม U2T เรา ได้แสดงความตั้งใจ ให้คนในชุมชนได้เห็นว่าเราพยายามที่จะมาช่วยพัฒนาชุมชนให้เกิดขึ้นจากการรวมพลัง ผสานพลัง ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในชุมชนอย่างแท้จริง ซึ่งโครงการที่พวกเราจัดขึ้น เป็นเพียงโครงการเฉพาะกิจที่จะเป็นตัวกลางในการหาความรู้ สร้างความเข้าใจ และสร้างความร่วมมือของคนในชุมชนได้ เมื่อทีมเราออกมาจากชุมชนนั้น ชุมชนต้องสามารถเดินไปต่อไปเอง แสดงถึงความมั่นคง และเป็นอาชีพของคนในชุมชน ให้มีอาชีพใหม่ พัฒนาของดีที่มีอยู่แล้วให้เหมาะสมกับยุคสมัย และเข้าถึงผุ้บริโภคมากยิ่งขึ้น ซึ่งนั่นจะทำให้เกิดความมั่งคั่ง ลูกหลานหรือคนในชุมชนสามารถมีอาชีพอยู่ในบ้านเกิดของตนเองได้

                                       ภาพกิจกรรมพัฒนาโมเดลบ้านต้นแบบ

ท้ายนี้ขอขอบพระคุณ ท่านคณะอาจารย์ประจำตำบลยายแย้มวัฒนาท่านปลัดประจำตำบลยายแย้มวัฒนา ท่านผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8และท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่13 ท่านกำนัน ทีมงานเทศบาลตำบลยายแย้มพัฒนา และทีมงานU2T ปฏิบัติงานประจำตำบลยายแย้มวัฒนา ที่ได้พัฒนาให้ความร่วมมือจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมในทุกๆกิจกรรมด้วยดีเสมอมาขอขอบพระคุณค่ะ

อื่นๆ

เมนู