ข้าพเจ้านางสาวภาวินี บุญแก้ว ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฎิบัติงานประจำตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้แก่ประเทศ) ช่วยยกระดับเศรษฐกิจให้กับคนในชุมชน รวมไปถึงช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้จำหน่ายสินค้าให้กับคนในชุมชนได้มีรายได้เพิ่ม

เนื่องจากทางทีมงาน U2T และคณะอาจารย์ประจำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการประชุมวางแผนในการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม การอบรมเกี่ยวกับเรื่องการนำองค์ความรู้ไปช่วยชุมชน โดยจัดกิจกรรมดังนี้

1.กิจกรรมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าภูอัคนี

2.กิจกรรมการออกแบบและพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ห่างไกลจากโควิดของผู้สูงอายุในชุมชน

3.กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายด้วยผ้าภูอัคนี และสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลโควิด

4.กิจกรรมการบริหารจัดการขยะ และ การออกแบบพัฒนาธนาคารขยะตามบริบทของชุมชน

5.การส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาและการทำความดีเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ก่อนเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ทางทีมงานได้มีการป้องกันตามมาตการการป้องกันโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัดและรัดกุม  เว้นระยะห่างและสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งตลอดการเข้ารับการอบรม

กิจกรรมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยผ้าภูอัคนี ได้รับเกียรติจากอาจารย์ผจงจิต เหมพนม และ อาจารย์อมรรัตน์ สุขจิตต์ มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้แก่ ผู้เข้าร่วมการอบรม โดยวิทยากรได้ให้คำปรึกษา ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยผ้าภูอัคนี การต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไหมในรูปแบบที่มีความหลากหลาย ทันสมัย และมีคุณภาพเหมาะสมกับราคา สามารถใช้งานได้ และได้ให้ทางทีมงานU2Tร่วมกับชาวบ้านในชุมชนช่วยกันออกแบบและเสนอความคิดเห็นในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ทำจากผ้าไหม ให้เป็นเอกลักษณ์ประจำตำบลยายแย้มวัฒนา

กิจกรรมการการออกแบบและพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและห่างไกลจากโควิดของผู้สูงอายุในชุมชน ได้รับเกียรติจากทางท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เตชภณ ทองเติม จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มาเป็นวิทยากรในการบรรยายแก่ผู้เข้าร่วมอบรม ก่อนการอบรมทางท่านวิทยากรได้นำชาวบ้านผู้เข้าร่วมอบรม และทีมงานU2T ออกกำลังกายเพื่อให้จิตใสใจแจ่มใสก่อนที่จะเข้ารับฟังการบรรยายในการอบรมในครั้งนี้ ทางท่านวิทยากรและทางทีมงานได้มีการวางแผนและออกแบบหลักสูตรรูปแบบของโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำตำบลให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตแบบผู้สูงอายุให้มีความสุข การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ การเปลี่ยนทัศนคติให้เข้ากับยุคปัจจุบันได้ การสอนการใช้ชีวิตให้มีสุขภาพร่างกายที่ดี และสุขภาพจิตที่ดี

กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายด้วยผ้าภูอัคนี และสุขภาพที่ห่างไกลโควิด โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวรัตนา ปรุรัตน์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ตลอดระยะเวลาการอบรมท่านวิทยากรได้ทำการทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้เข้าร่วมการอบรม และได้ให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการออกกำลังกายที่ถูกวิธี การให้โปรแกรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมโดยใช้ผ้าภูอัคนีเป็นอุปกรณ์ในการออกกำลังกาย และแนะนำเทคนิคการออกกำลังกายที่สามารถทำได้ด้วยตัวเอง

 

กิจกรรมการบริหารจัดการขยะ การออกแบบและพัฒนาธนาคารขยะตามบริบทของชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก นางประเนียร รุ่งโรจน์ ประธาน อสม.บุลำดวนใต้และประธานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ และยังได้รับเกียรติจากทางท่าน ธำรงค์ ชำนิจศิลป์ ปลัดเทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนามาเข้าร่วมในการวางแผนการจัดการขยะ กระบวนการในการบริหารจัดการขยะ การคัดแยกขยะ การสร้างรายได้และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขยะ เพื่อเกิดประโยชน์มากที่สุด การวางแผนภาพอนาคตของการบริหารจัดการขยะของชุมชน รวมไปถึงกระบวนการในการก่อตั้งธนาคารขยะ ระบบการดูแลและการบริหารงานของชุมชน

กิจกรรมการส่งเสริมจิตอาสาและการทำความดีเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ทางทีมงานได้ร่วมมือร่วมใจกัน ในการทำกิจกรรม และยังได้รับเกียรติจากทางท่านปลัดเทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนาและพี่ๆทีมงานเทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนามาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ด้วย ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาชุมชน ทำความสะอาด ดูแลขยะที่ทิ้งไม่เป็นที่ ทำที่ทิ้งขยะและคัดแยกขยะ ทำธนาคารน้ำเพื่อลดการเกิดน้ำขัง ทั้งนี้ทางชาวบ้านในชุมได้มาร่วมกิจกรรมจิตอาสาด้วย เพื่อพัฒนาหมู่บ้าน ตำบลยายแย้มวัฒนาให้สะอาด และน่าอยู่ และการทำครัวเรือนต้นแบบ เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับคนในชุมชนได้ปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน

     

ในการจัดกิจกรรมและตลอดระยะเวลาที่อบรมในทุกครั้งเราได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของชาวบ้านในชุมชนของเราและความร่วมมือร่วมใจกันของทางทีมงานตำบลยายแย้มวัฒนา ขอขอบคุณท่านคณะอาจารย์คณะครุศาสตร์และคณะที่ปรึกษาตำบลยายามวัฒนาทุกท่าน ท่านวิทยากรทุกท่านที่ได้มาถ่ายทอดความรู้ หากทางทีมงานได้มีการผิดพลาดประการใด ทางเราต้องขออภัยมา ณ ที่นี้

จากการปฏิบัติงานในเดือนสุดท้ายของดิฉัน โดยตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ทำให้ได้เรียนรู้การทำงานว่าเป็นอย่างไร ได้พบปะกับผู้คนชุมชนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ ได้ฝึกพูด ฝึกการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ได้มากมาย สิ่งสำคัญที่สุดต้องขอขอบคุณอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกท่านซึ่งทำดิฉันได้รับประสบการณ์ในการทำงานต่าง ๆ มากมาย และมีประโยชน์อย่างมาก และจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

อื่นๆ

เมนู