ข้าพเจ้านายศุภากร ก้อนเสมา ประเภทบัณทิตจบใหม่ ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในเดือนธันวาคม 2564 ผู้ปฏิบัติงานได้จัดโครงการอบรมการเกี่ยวกับเรื่องการนำองค์ความรู้ไปช่วยชุมชน และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม การอบรมทุกครั้งได้มีมาตรการป้องกัน covid 19 โดยการวัดอุณหภูมิใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือและเว้นระยะห่าง โดยจัดกิจกรรมดังนี้

-กิจกรรมที่ 1 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยผ้าภูอัคนี โดยมีวิทยากร อาจารย์ผจงจิต เหมพนม และ อาจารย์อมรรัตน์ สุขจิตต์ มาเป็นผู้ให้ความรู้ในการอบรมในครั้งนี้มีการนำแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์เข้ามาประยุกต์เพื่อใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์

-กิจกรรมที่ 2 การการออกแบบและพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและห่างไกลจากโควิด19 โดยมีวิทยากรที่ให้ความรู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เตชภณ ทองเติม จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นรูปแบบหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการศึกษา การพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

-กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายด้วยผ้าภูอัคนี และสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลโควิด19 โดยมีวิทยากรคือ นางสาวรัตนา ปรุรัตน์และทีมงานเป็นผู้ให้ความรู้ ในหลักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและเห็นประโยชน์ของการออกกำลังกายอย่างถูกวิธีเพื่อเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บ ไม่เคร่งเครียด สนุกสนานเพลิดเพลินต้องใช้วิธีค่อยทำค่อยไปให้ทุกส่วนของร่างกายได้ออกกำลังกาย

-กิจกรรมที่ 4 การบริหารจัดการขยะ โดยมีวิทยากร นางประเนียร รุ่งโรจน์ ประธาน อสม.บุลำดวนใต้และประธานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะบุลำดวนใต้ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้ให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ถือได้ว่าเป็นปัญหาหลักมาโดยตลอด และยังต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนด้วย ในเรื่องของการคัดแยกขยะจากต้นทาง ตั้งแต่ครัวเรือน เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถบริหารจัดการขยะที่มีจำนวนมาก ได้อย่างง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

-กิจกรรมที่ 5 การส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาและการทำความดีเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยผู้นำชุมชนได้ให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน และผู้ปฏิบัติงาน การพัฒนาชุมชน

กิจกรรมที่6 เป็นการสำรวจข้อมูลCBD ในชุมชนโดยแบ่งเป็นหัวข้อทั้งหมดมี10หัวข้อ

1. ผู้ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด
2. แหล่งท่องเที่ยว
3. ที่พัก/โรงแรม
4. ร้านอาหารในท้องถิ่น
5. อาหารที่น่าสนใจประจำท้องถิ่น
6. เกษตรในท้องถิ่น
7. พืชในท้องถิ่น
8. สัตว์ในท้องถิ่น
9. ภูมิปัญญาท้องถิ่น
10. แหล่งน้ำในท้องถิ่น

โดยทำการสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมจากที่ได้ลงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อลงข้อมูลและสรุปข้อมูลCBD ของชุมชน

จัดทำรายงานสรุปรายงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจในชุมชน1ตำบล1มหาวิทยาลัยสร้างรากแก้วให้ประเทศ จากที่ได้นำโครงการเข้าสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนยกระดับสินค้าที่มีพัฒนาสิ่งที่มีในชุมชนสร้างรายได้ในกับคนในชุมชน สร้างชุมชนให้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวสร้างอาชีพให้กับคนในชุนอบรมเพิ่มเติมความรู้ต่างๆเพื่อการพัฒนาชุมชนให้ดียิ่งขึ้นและเพื่อการต่อยอดที่ดีในอนาคต

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ : อาจารย์ที่ปรึกษาประจำตำบลยายแย้มวัฒนา ท่านกำนัน ท่านผู้ใหญ่บ้านผู้เข้าร่วมกิจกรรม และวิทยากรทุกท่านที่ได้มาให้ความรู้ในการจัดกิจกรรมโครงการอบรมในทุกๆด้านขอบคุณครับ

วิดีโอประจำเดือน

อื่นๆ

เมนู