1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
  4. ED04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ED04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)ข้าพเจ้า นางสาวภัสสราภรณ์ พิมพาสีดา ประเภทบัณฑิตจบใหม่

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายงานประจำเดือนธันวาคม 2564 ได้มีการประชุมออนไลน์แบบเรียลไทม์ ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการและทีมงานU2T

หลักสูตร : ED04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในเดือนธันวาคม ทางทีมงาน  U2T ได้ลงพื้นที่ทํางานในชุมชนพร้อมกันโดย การจัดเก็บข้อมูลชุมชนในมิติต่าง ๆ ได้แก่ สุขภาพ ความเป็นอยู่ การศึกษา รายได้ และการเข้าถึงบริการภาครัฐ เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง หรือจุดอ่อนของตําบลยายแย้มวัฒนานั้น ๆ พร้อมสร้างแผนพัฒนา เพื่อยกระดับ เศรษฐกิจและสังคม ระบบที่สามารถอํานวยความสะดวกในการบันทึก ข้อมูลองค์ความรู้ต่าง ๆ ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่ สามารถเก็บข้อมูลต่าง ๆ ในแต่ละชุมชนได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น โดย ข้อมูลต่าง ๆ จะถูกนําไปจัดเก็บยังระบบบริหารจัดการข้อมูล ขนาดใหญ่ เพื่อนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์  และได้จัดทำรูปเล่มโครงการในการทำกิจกรรมและแผนการปฏิบัติงานตั้งแต่วันแรกจนถึงสิ้นสุดของการดำเนินงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีแผนปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้

1 การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/ อาชีพอื่นๆ)

1.1 กิจกรรมการสำรวจข้อมูลพื้นฐานลงพื้นที่และเปิดเวทีการอภิปรายทำความเข้าใจให้กับผู้นำชุมชนทั้ง 16 หมู่บ้านและทำการสำรวจข้อมูลพื้นฐานตามความต้องการของโครงการดังนี้

1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ตำบลปัญหาและความต้องการของชุมชน (ข้อมูลปฐมภูมิ) ตามแบบฟอร์ม 01

2 ข้อมูล covid 19 ของแต่ละหมู่บ้านตำบลตามแบบฟอร์ม 02

3 การเฝ้าระวังประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์ระบาดของ covid และโรคระบาดใหม่การเฝ้าระวังและติดตามผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงการส่งต่อการรักษาการประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสารการปรับสภาพแวดล้อมระบบรายงานสถานการณ์ระบาดของโรค

4 การประเมินภาพรวมตำบล (ตัวชี้วัด 16 เป้าหมาย) เดือนที่ 1( before) (แบบประเมินภาพรวมตำบล 16 เป้าหมาย)

5 วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลและเรียงลำดับปัญหาความต้องการของชุมชน

1.2 การส่งเสริมอาชีพการเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับและพืชผักสวนครัว

1.2 การส่งเสริมอาชีพและการเพาะปลูกดอกไม้ประดับและพืชผักสวนครัวไม้ไม้ดอกไม้ประดับและพืชผักสวนครัวการทำปุ๋ยการจัดการด้านการเกษตรกรการจัดการทำสื่อการเรียนรู้เพื่อเป็นสถานที่ศูนย์การเรียนรู้ในหมู่บ้าน

1.3 การแปรรูปข้าวเหนียวภูเขาไฟไปบาทเป็นข้าวแต๋นภูเขาไฟไปบาทข้าวเหนียวภูเขาไฟไปบัตรเข้าแต่

1.4 การพัฒนารูปแบบสินค้าจากผลิตภัณฑ์สิ่งทอชุมชนยายามวัฒนาพาพูอัคนีผ้าใหม่อัปสราและผ้าโบราณเสื่อกก

1.5 การส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้ได้มาตรฐานสินค้าโอท้อป

ส่งเสริมกระบวนการรับรองมาตรฐานให้เป็นสินค้าโอท้อป

1.6 กิจกรรมการให้คำปรึกษาในพื้นที่เพื่อยกระดับสินค้าโอท้อปอาชีพอื่นๆ

วัตถุประสงค์ของจัดทำรูปเล่มโครงการ

-เพื่อเป็นสื่อการพัฒนาชุมชนในรูปแบบต่างๆ

-เพื่อเป็นการสร้างประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพ และส่งสริมการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน

-เพื่อเป็นการเรียนรู้เทคนิคนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดการพัฒนาสินค้าในชุมชนรูปแบบใหม่

-เพื่อเป็นสื่อการให้ความรู้จิตอาสา และการเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

-คนที่ได้ศึกษาเนื้อหาฉบับนี้ไม่มากก็น้อย ได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน

-ได้เสริมสร้างอาชีพด้วยสิ่งที่มีอยู่แล้วมาพัฒนาปรับให้เข้าตามยุคสมัยและเกิดการสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น

ขอขอบคุณคณะอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ เพื่อนๆร่วมงานและผู้นำชุมชนคนในพื้นที่ ที่สนับสนุนและช่วยเหลือทุกกิจกรรมให้ผ่านลุล่วงไปด้วยดี

อื่นๆ

เมนู