1. หน้าแรก
 2. คณะครุศาสตร์
 3. ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
 4. ED04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

ED04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

ข้าพเจ้านางสาวปาริฉัตร ภักดีวุธ ประเภทบัณทิตจบใหม่ ปฏิบัติงานประจำตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรรัมย์  

หลักสูตร : ED04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 ทางทีมงาน U2T ได้จัดทำรูปเล่มโครงการ ตั้งแต่กิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 จนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 จากการได้เข้ารับการจ้างงานในโครงการยกระดับเศรฐกิจ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นหน่วยบูรณาการโครงการ (System Integrator) การจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data) และจ้างนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชนทั่วไปร่วมพัฒนาพื้นที่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่มีความครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน โดยส่วนหนึ่งได้ดำเนินการร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitizing Government Data) ในหน่วยงานภาครัฐที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ

วัตถุประสงค์ของการจัดทำเล่มโครงการ

 1. เพื่อให้ผู้ที่สนใจศึกษา ได้เรียนรู้การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ที่มีความครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน ได้แก่
  การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่นๆ)
  การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว)
  การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ที่ส่งผลต่อการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของตำบลเป้าหมาย
 2. ได้รู้พื้นฐานเบื้องต้นของการจ้างงานที่ตอบสนองต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ โดยในระยะแรกดำเนินการใน 3,000 ตำบลมีการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ นักศึกษา ตามความเหมาะสมของแต่ละตำบล รวมจำนวนไม่น้อยกว่า 60,000 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

2.1 ส่วนการปฏิบัติงานตามภารกิจ อว. ในภาพรวม คือ การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและตัดสินใจ
เพื่อจัดทำนโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน (เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) การเฝ้าระวัง ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์การระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม่ การเฝ้าระวังและติดตามผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง การส่งต่อการรักษา การประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสาร การปรับสภาพแวดล้อม ระบบรายงานสถานการณ์การระบาดของโรค (การสอบสวนโลก การคัดกรอง จัดระดับกลุ่มเสี่ยง กลุ่มสงสัย กลุ่มสัมผัส การวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มการระบาดในพื้นที่) โดยร่วมกับ ศบค. และการจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitalizing Government Data) ร่วมกับ กพร.

2.2 ส่วนการปฏิบัติงานตามกิจกรรมยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลของมหาวิทยาลัย รวมถึงเกิดกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ ที่มีความครอบคลุมในประเด็นต่างๆ รายตำบลตามโจทย์ปัญหาต่างๆของแต่ละตำบล ได้แก่ การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับ การท่องเที่ยว) การนาองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน)

 1. เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและชุมชน

ได้เขียนแผนการปฏิบัติและกิจกรรมการปฏิบัติงานในแต่ละเดือน

เพื่อเป็นการกำหนดตารางเวลาดำเนินการทุกขั้นตอน เพราะอาจเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจศึกษาและอยากทราบข้อมูลอย่างแท้จริง  การแสดงถึงเวลาจะเป็นประโยชน์ให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นประโยชน์ต่อการติดตามประเมินผลการดำเนินงานแต่ละขั้นตอน จนสิ้นสุดการทำโครงงาน

ทางทีมงานได้จัดระบบจัดเก็บข้อมูล U2T ระบบจัดเก็บข้อมูล U2T จะเข้ามาอํานวยความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลที่มี ความเฉพาะเจาะจงกับแต่ละพื้นที่ เพิ่ม ความสะดวกต่อการลงพื้นที่ให้มากที่สุด คุณลักษณะของระบบ มีดังนี้

 • สามารถบันทึกและจัดเก็บข้อมูลหลากหลายแขนงได้โดยสะดวก รองรับอุปกรณ์หลากหลายขนาด ทั้งบนระบบปฏิบัติการ iOS Android Windows เป็นต้น
 • สามารถบันทึกและจัดเก็บข้อมูลได้ครบถ้วน ตรงตามแบบฟอร์ม ที่ถูกกําหนดไว้
 • สามารถเรียกดูประวัติข้อมูลที่แต่ละผู้ปฏิบัติงานบันทึกไว้ ด้วยตนเองได้
 • สามารถแก้ไข เพิ่มเติม หรือลบข้อมูลที่ตนเองเป็นผู้บันทึกได้

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการทำรูปเล่ม

1) ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาชุมชนโดยแท้จริงแล้วเริ่มได้จากตัวเรา

2) ได้พัฒนาชุมชนให้เป็นต้นแบบที่ดี

3) ผู้สนใจที่จะศึกษาสามารถพัฒนาด้วยตนเองในเรื่องประยุกต์จากสินค้าเดิมที่มีอยู่แล้วให้เท่าทันกับยุคสมัยใหม่มากยิ่งขึ้น

4) ได้นำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาใช้อย่างมีคุณค่าและสร้างสรรค์

5) ได้รู้จักการทำงานเป็นทีม การออกแบบการทำงานร่วมกัน

ได้รับผลประโยชน์ในด้านพัฒนาชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสิ่งที่ดีในการพัฒนาชุมชน และการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดทำรูปเล่มฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจที่จะศึกษาและพัฒนาชุมชนต่อไป

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณทางทีมงานU2Tคณะอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชาวบ้านในชุมชนยายแย้มวัฒนา ที่ร่วมมือร่วมใจช่วยกันพัฒนาชุมชนของเราจนจบโครงการเป็นอย่างดี

 

อื่นๆ

เมนู