การสำรวจตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วในประเทศ)
พื้นที่รับผิดชอบ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๘ หมู่ที่ ๑๐ และหมู่ที่ ๑๕ ของตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านายเนติพจน์ ศรีสว่างปัญญากุล ประเภทประชาชน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล “ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ”

                ผลของการปฏิบัติงานข้าพเจ้า ได้จัดเก็บข้อมูลเกษตรกรและสัตว์ในพื้นที่ เรียบร้อยตามกำหนดของการส่งงาน และข้าพเจ้าได้เข้ารับการพัฒนาทักษะผ่านระบบ e-Learnning ตามที่โครงการ ฯ กำหนดไว้ ๔ ด้านสำคัญ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว การสำรวจปัญหาและความต้องการของชุมชนรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับโรคระบาด Covid-๑๙ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ได้รับผิดชอบพื้นที่ในครั้งนี้ ได้แก่ หมู่ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๘ หมู่ที่ ๑๐ และหมู่ที่ ๑๕ ของตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยลงพื้นที่สอบถามข้อมูลของครัวเรือน ปัญหาและความต้องการของชุมชน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับโรคระบาด Covid-๑๙

 

                  ผลจากการดำเนินงานการลงสำรวจและรวบรวมข้อมูลที่ได้ของชุมชน หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๘ หมู่ที่ ๑๐ และหมู่ที่ ๑๕ ของตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในครั้งนี้พบว่า อาชีพหลักที่ทำรายได้ให้แก่ครัวเรือน คือ อาชีพเกษตรกร  ส่วนความรู้เกี่ยวกับโรคระบาด Covid-๑๙ คนจำนวนมากได้รับข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์และวิทยุและจากการลงพื้นที่ของแต่ละหมู่บ้านนั้น ทั้ง ๔ หมู่ ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพหลักคือเกษตรกร ส่วนอาชีพเสริมคือการเลี้ยงสัตว์เพื่อจำหน่ายหรือเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ อย่างเช่น วัว ควาย หมู กบ และหนู ในพื้นที่หมู่ที่ ๘ มีแหล่งท่องเที่ยวคือแหล่งเรียนรู้การเพาะพันธุ์ไม้ของหมู่บ้านโนนศิลา เปิดให้ชมได้ทุกฤดูกาลและยังมีพันธุ์ไม้ส่งออก มีที่พักโฮมสเตย์  มีอาหารที่น่าสนใจประจำถิ่นคือ เห็ด ดอกกระเจียว ผักหวาน ก็จะเกิดตามโคกเขา ตามป่าไม้ มีเฉพาะฤดูกาล สามารถนำมาประกอบอาหารได้ ร้านอาหารในท้องถิ่นส่วนมากก็จะเป็นอาหารตามสั่ง ร้านส้มตำ หรือร้านก๋วยเตี๋ยว ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่วนใหญ่จะเป็นการทอเสื่อกก การทำไม้กวาด และในพื้นที่หมู่ ๑๕ มีการทำขนมจีนแป้งสด พื้นที่หมู่ ๘ มีปลาส้ม และพื้นที่หมู่ ๑๐ ทำดอกไม้จันทร์ ส่งออกจำหน่ายตามท้องตลาดที่ใกล้เคียง

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ กลุ่มผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัคร ทั้งหมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๘ หมู่ที่ ๑๐ และหมู่ที่ ๑๕ ที่ช่วยให้ความร่วมมือแก่ผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู