ชื่อบทความ : กิจกรรมการส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้ได้มาตรฐานสินค้า OTOP

ชื่อสถานที่บรรยายการเรียนรู้ : บ้านวัฒนาใหม่ ม.11ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ  :  นางสาวสำราญ  จินดาศรี (บัณทิตจบใหม่)

                      เนื่องด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากCovid-19 จึงทำให้มีแนวคิดในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมรายได้ให้กับ ชุมชน ชาวบ้านในพื้นที่ให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่ามากขึ้นจึงทำให้มีกิจกรรมการส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้ได้มาตรฐานสินค้า OTOP เกิดขึ้น

    

  ประชุมกับทีมงานเพื่อวางแผนกิจกรรมในเดือนเกิดการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้ได้มาตรฐานสินค้า OTOP ณ บ้านวัฒนาใหม่ ม.11 ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามที่ได้ประชุมกับทางคณะอาจารย์ และได้ผลสรุปว่ามีการถ่ายทอดความรู้มาในรูปแบบของการบรรยาย ได้แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้

 

ภาพที่1:ทางคณะอาจารย์ได้พูดคุยพบปะชาวบ้านเกี่ยวกับกิจกรรมการส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้ได้มาตรฐานสินค้า OTOP

 

 

ทางทีมงานได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปิติวรรณ   ฝ้ายโคกสูง ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ในการส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้ได้มาตรฐานสินค้า OTOP ได้มาถ่ายทอดความรู้ให้กับชาวบ้านที่เข้าร่วมการอบรม

 

 

 

ช่วงเช้า

         อาจารย์ปิติวรรณ   ฝ้ายโคกสูง ได้มาบรรยายและถ่ายทอดความรู้ให้กับชาวบ้านที่เข้าร่วมการอบรม เกี่ยวกับการส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้ได้ มาตรฐาน

สินค้า OTOP ซึ่งในการบรรยายทางอาจารย์ได้พูดถึงช่องทางการขายสินค้าผ่านทางออนไลน์: Facebook Shopee และ Lazada  เป็นต้น

ภาพที่ 3:อาจารย์ปิติวรรณ   ฝ้ายโคกสูง ได้มาบรรยายเกี่ยวกับการส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ในชุมชนได้มาตรฐานสินค้า OTOP

 

ช่วงบ่าย

ได้แบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม ได่แก่ กลุ่มผ้า กลุ่มเกษตร และกลุ่มข้าวแต๋น ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์สินค้าที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละกลุ่มรวมถึงการออกแบบโลโก้ของผลิตภัณฑ์ของแต่ละกลุ่ม

ภาพที่4:ภาพการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของแต่ละกลุ่ม

 

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณทางคณะอาจารย์ ชาวบ้าน รวมทั้งทีมงานที่สนับสนุนทำให้กิจกรรมนี้ผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดี 🙂

Tags: , , ,

อื่นๆ

เมนู