โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1มหาวิทยาลัย 1ตำบล) “มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ” ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางสาวสิริยากร ไกรพะเนาว์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายงานประจำเดือนเมษายน 2564 ได้มีการประชุมออนไลน์แบบเรียลไทม์ โดย Google Meet ระหว่างอาจารย์และผู้จ้างงาน เกี่ยวกับแผนการทำงาน โดยจัดให้มีการพัฒนาสัมมาชีพและการสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้าOTOP/อาชีพอื่นๆ) ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2564
โดยมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานตามความต้องการของโครงการ ดังนี้

1.ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ตำบล ปัญหาความต้องการของชุมชน
2.ข้อมูล COVID-19 ของแต่ละหมู่บ้าน/ตำบล
3.การเฝ้าระวังประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์ การระบาดของ COVID-19 และโรคระบาดใหม่ การเฝ้าระวังและติดตามผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง
4.ประเมินภาพรวมของตำบล (ตามตัวชี้วัด16เป้าหมาย)
5.วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และเรียงลำดับปัญหา ความต้องการของชุมชน

สำหรับการลงพื้นที่เพื่อจัดทำVDO ข้าพเจ้าได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากชาวตำบลยายแย้มวัฒนา ได้พบกับอาชีพการเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับ และพืชผักสวนครัว การทำปุ๋ย การจัดการด้านการเกษตร การแปรรูปข้าวเหนียวภูเขาไฟไปรบัดเป็นข้าวแต๋นภูเขาไฟไปรบัด การพัฒนารูปแบบสินค้าจากผลิตภัณฑ์สิ่งทอชุมชนยายแย้มวัฒนา ได้แก่ ผ้าไหม ผ้าฝ้ายภูไปรบัด ผ้าไหมอัปสราผ้าโบราณ และเสื่อกก

และบทความประจำเดือนนี้นั้น ข้าพเจ้าจะขอกล่าวถึง เสื่อกก

การทอเสื่อกก เป็นภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น ที่นำเอาต้นกกมาแปรสภาพให้เป็นเส้น ย้อมสี แล้วสานทอให้เป็นแผ่นผืน เพื่อนำมาใช้ปูลาดรองนั่งหรือนอน หรือทำธุรกรรมต่างๆ ตลอดจนทำพิธีกรรมทางศาสนาและความเชื่อ เสื่อกก เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีใช้กันอยู่ทั่วไปทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งนี้เพราะต้นกกเป็นพืชธรรมชาติที่ขึ้นอยู่ทั่วทุกภูมิภาค และภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นที่นำต้นกกมาแปรสภาพก็มีลักษณะคล้ายกัน หรือได้อิทธิพลทางความคิดจากกันและกัน ทำให้เสื่อกกถูกจัดได้ว่าเป็นปัจจัยจำเป็นอย่างหนึ่ง ต่อการดำรงชีวิตของผู้คนในอดีต ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการนำกกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยนำมาทอเสื่อกกไว้ใช้และจำหน่าย เป็นการสืบสาน วัฒนธรรมและใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านผสานวัฒนธรรมของท้องถิ่น ในการผลิตเสื่อกกและพัฒนาให้มีความหลากหลายเหมาะสมกับการใช้งานและกลุ่มลูกค้ามากขึ้น จุดเด่นของเสื่อกกตำบลยายแย้มวัฒนามีความสวยงาม ใช้วัสดุจากธรรมชาติ ใช้กระบวนการเย็บอย่างประณีต สวยงาม การเย็บขอบเสื่อด้วยสายผ้าร่ม ทำให้ใช้งานได้นานขึ้น สามารถผลิตเสื่อกกตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ ผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้า OTOP

และเนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดของCOVID-19 ทำให้สินค้าจากผลิตภัณฑ์สิ่งทอมีรายได้ลดลง ข้าพเจ้าจึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจสินค้าที่มีคุณภาพของชุมชน สามารถแวะชมและอุดหนุนสินค้าจากภูมิปัญญาชาวบ้านได้ที่ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสร้างกำลังใจในการพัฒนาอาชีพต่อไป

อื่นๆ

เมนู