ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ   (1ตำบล 1มหาวิทยาลัย)  “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ” มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   สู่ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

     ข้าพเจ้า นางสาวสิริยากร ไกรพะเนาว์ บัณฑิตจบใหม่

ได้รับมอบหมายงานประจำเดือนที่ 2 เดือนมีนาคม 2564 คือ หลังจากที่ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคลและครัวเรือน (แบบฟอร์ม 01) และแบบสอบถามข้อมูลผลกระทบจากโรคโควิด 19 (แบบฟอร์ม 02) ทั้ง 4 หมู่ ได้แก่ บ้านยายคำ บ้านหนองม่วง บ้านโคกหญ้าคา และบ้านชุมพรพัฒนา ลงระบบตามกำหนดเวลาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ได้มีการประชุมนัดหมายร่วมกันจัดทำวีดีโอประจำเดือนมีนาคม

      ในวันที่ลงพื้นที่เพื่อจัดทำวีดีโอ เพื่อนำเสนอ ทำให้เราได้พบเห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และอาชีพของชาวตำบลยายแย้มวัฒนา ซึ่งชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่พอเพียง มีการปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ เพื่อจำหน่าย มีการทำนา นอกฤดู เพราะเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีแหล่งน้ำที่เหมาะสำหรับการเพาะปลูก มีการทำไม้กวาดดอกหญ้า และไม้กวาดทางมะพร้าว และมีอีกสิ่งหนึ่งที่สะดุดตาเป็นอย่างมากที่สุด คือ ผ้าไหม อัปสรา ผ้าโบราณ ที่เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้าน มีขั้นตอนการถักทอที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ มีลวดลายโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ความภาคภูมิใจของโรงทออัปสรา ผ้าโบราณ

“มนต์เสน่ห์ปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ        ผ้าไหมสวย อัปสรา ผ้าโบราณ”          บ้านยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์   

ผู้ทอผ้าไหมลายนาค ในละครเจ้าแม่นาคี

ผู้สนใจเยี่ยมชมกลุ่มทอผ้าไหม
“อัปสรา ผ้าโบราณ” ติดต่อได้ที่
คุณ อดิศักดิ์ บุญหนัก เลขที่ 119 หมู่ 16 ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

 

https://drive.google.com/file/d/1E7QYoXCKurFpYjE5DxCIBI0g9psuf3jG/view?usp=sharing

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู