การสำรวจตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วในประเทศ)
พื้นที่รับผิดชอบ บ้านหนองจอก หมู่ 9 ตำบลเจริญสุข 
ชื่อเจ้าของบทความ นางสาวกานดา ก้อนเสมา

                  ประวัติหมู่บ้านโดยสังเขป
                         บ้านหนองจอกจัดตั้งขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.2343 มีผู้มาอาศัยอยู่ครั้งแรก คือ ยายเด็บกับตาพวง ชาวเขมร ต่อมาก็ไผู้คนจากโคราช, ประโคนชัยและบ้านตาเป๊ก อพยพมาอาศัยมากขึ้น จึงจั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านหนองจอก” ชื่อหนองน้ำหน้าหมู่บ้านซึ่งมีจอกขึ้นอยู่เต็มหนองน้ำนั้น
                         ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งหมด 170 ไร่เศษ สภาพพื้นที่เหมาะแก่การเกษตรกรรม อาชีพส่วนใหญ่ คือ ทำนา เลี้ยงสัตว์ รับจ้างและอื่น ๆ นับถือศาสนาพุธ

       ในการลงสำรวจและรวบรวมข้อมูลที่ได้ของชุมชน หมู่ 9 บ้านหนองจอก ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและลูกบ้านเป็นอย่างดี และให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลทุกครัวเรือน อาจจะมีบางครัวเรือนที่ไม่ได้อาศัยอยู่บ้านบ้าง เพราะไปทำงานต่างจังหวัดเป็นบางครัวเรือน  ส่วนความรู้เกี่ยวกับโรคระบาด Covid-19 คนจำนวนมากได้รับข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์ จะมี ผู้สูงอายุที่ไม่มีความรู้ และสภาพปัญหาในชุมชนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเกี่ยวกับความยากจนซึ่งไม่ค่อยมีรายได้ในการทำอาชีพ เพราะเกิดภัยแล้งนาข้าวไม่ได้ผลผลิตตามต้องการ ขาดทุนในหลาย ๆ ปีที่ผ่านมา

   

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


อื่นๆ

เมนู