เขียนโดย : นายวราเทพ  ปุลันรัมย์ ( นักศึกษา ) เจ้าหน้าที่ตำบลเจริญสุข

การดำเนินงาานของ ข้าพเจ้า นั้น ระหว่างเดือนมีนาคม ได้รับผิดชอบเเนวทางการดำเนินงานจากอาจารย์ประจำโครงการเเละหัวหน้าโครงการ ได้อาสาปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเเละเป็นผู้ช่วยของอาจารย์เเอทมินประจำโครงการ ดำเนินการตามที่อาจารย์เเอทมินมอบหมายเเละเดินเรื่อง ประสาน ติดตามกำหนดการต่าง ๆ ให้ ทุกท่านทราบ ควบคู่กับการทำหน้าที่ คือ การเก็บข้อมูลเพิ่มเต็ม ในส่วนของเอกสาร ๐๑ เเละ เอกสาร ๐๒ ในบริเวณหมู่บ้านที่รับผิดชอบ ร่วมกับภาคประชาชน เเละบัณฑิตจบใหม่ โดยเมื่อวันที่ ๖ ได้เดินทางพร้อมกับอาจารย์ ประจำตำบลเพื่อ ติดตามผล เเละชี้เเจงเอกสาร ๐๖ ที่ต้องดำเนินการเเก้ไข เเละประสานทำความเข้าใจ ประชุมเพื่อรับทราบเเนวทาง การดำเนินงาน ต่อเดือน

ผลของการปฏิบัติงาน ข้าพเจ้าได้จัดเก็บเอกสาร ๐๑ เเละ เอกสาร ๐๒  ให้เรียบร้อย เเละดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามกำหนดของการส่งงาน โดยได้เกิดการวางเเผน เเละกำหนดปฏิทินการดำเนินงานของตนเอง เพื่อให้เสร็จตรงตามระยะเวลาที่กำหนด เกิดทักษะการทำงานในการเเก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ทราบเเละคัดเลือกคำพูดก่อนการขอข้อมูลเเต่ละครัวเรือน

เเผนการดำเนินงาน หลังจากนี้ จะดำเนินการเข้ารับอบรม ตามกำหนดการให้เสร็จสิ้น เเละนำองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการดำเนินงานในพื้นที่ของตน ดำเนินการเตรียมความพร้อมประสานเรื่อง หรือข่าวสาร ต่าง ๆ ให้ตรงเเละรวดเร็ว

ขอบพระคุณครับ

อื่นๆ

เมนู