ข้าพเจ้านางสาวบุญสิตา ยืนยง ประเภทนักศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล “ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ”

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้สำรวจศักยภาพตำบล ๑๖ เป้าหมาย โดยข้าพเจ้าได้ทำการเก็บข้อมูลเอกสาร ๐๑ และเอกสาร ๐๒ ในบริเวณหมู่บ้านที่กลุ่มข้าพเจ้าได้รับผิดชอบ ร่วมกับภาคประชาชน และบัณฑิตจบใหม่ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ข้าพเจ้าได้เดินทางไปลงพื้นที่พร้อมกับอาจารย์ประจำตำบลเพื่อไปติดตามผลงาน และประสานทำความเข้าใจประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานต่อเดือน

ผลของการปฏิบัติงานข้าพเจ้านั้นได้จัดเก็บเอกสาร ๐๑ และ ๐๒ เรียบร้อยตามกำหนดของการส่งงาน และข้าพเจ้าได้เข้าฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานค่ะ

 

 

อื่นๆ

เมนู