ข้าพเจ้า นางสาวกมลวรรณ บุตรไทย กลุ่มบัณฑิตจบใหม่  ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร : ED05 คณะครุศาสตร์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณนาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การลงพื้นที่ครั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมงานได้รับหมอบหมายให้ลงในพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบสำรวจข้อมูลตามแบบสอบถาม ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน (01) และแบบสอบถามผลกระบทบจากสถาานการณ์การระบาดโรคโควิด 19 (02) พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำไร่ ประเภทข้าวโพด แตงโม กล้วย และปลูกผักสวนครัว เป็นต้น ช่วงว่างจากการประกอบอาชีพหลัก ประชาชนมีอาชีพรับจ้างเสริม เช่น รับจ้างจับไก่ ทำปอฟาง เป็นต้น  ซึ่งในระยะเวลาที่ลงพื้นที่ในการสำรวจข้อมูลตามแบบสอบถาม พบเจอปัญหาจากสิ่งแวดล้อม คือ ฝุ่นละออง และควัน ซึ่งฝุ่นเกิดจากการวิ่งของรถบรรทุกหิน และควันเกิดจากการเผาในที่โล่งของประชาชนในพื้นที่ทำให้เกิดควันครอบคลุมในพื้นที่ อีกทั้งพบว่าในพื้นที่แสงสว่างไม่เพียงพอตามแยกทางเข้าหมู่บ้าน และตามซอยถนนภายในหมู่บ้าน

ส่วนในแบบสำรวจข้อมูลด้านโควิด 19 ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ และเข้าใจ ซึ่งได้รับข่าวสารจากการดูโทรทัศน์ วิทยุ ทำให้ประชาชนเกิดความตระหนัก และมีความใส่ใจในการดูแลตนเองเพิ่มมากขึ้น โดยการสวมหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยสบู่ เจลแอลกอฮอล์ เป็นประจำ อีกทั้งได้ลงพื้นที่สำรวจมาตรการป้องกันโควิด 19 ในพื้นที่โรงเรียน และวัดในพื้นที่ที่ได้รับหมอบหมาย ปรากฎว่า โรงเรียนและวัดในพื้นที่ที่รับผิดชอบมีมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด โดยป้ายมีการประชาสัมพันธ์เรื่องโรคโควิด การเว้นระยะห่าง การใช้เจลล้างมือก่อนเข้าโรงเรียน และก่อนการทำกิจกรรมภายในชั้นเรียนอย่างสม่ำเสมอ

จากการสำรวจในครั้งนี้ขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสะแก (บำรุงราษฎร์) ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการลงสำรวจพื้นที่ในครั้งนี้

อื่นๆ

เมนู