ข้าพเจ้า นางสำรวย ศรีมะเรือง กลุ่มภาคประชาชน ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร ED 05 คณะครุศาสตร์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาราชภัฏบุรีรัมย์
การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 5 ซึ่งมีครัวเรือน 155 ครัวเรือน จำนวนประชากร ประมาณ 244 คน ชาย 111 คน หญิง 133 คน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการ เกษตร เลี้ยงสัตว์ หลังฤดูเก็บเกี่ยว ปลูกพืชใช้น้ำน้อย เช่น ผักสวนครัว ถั่วเขียว และเก็บหญ้านางนวลซึ่งเกิดโดยธรรมชาติ ตากแห้งขายได้ราคาดี อีกด้านหนึ่งประชาชนที่เป็นสตรีได้รวมกลุ่มกัน โดยมี นางชุติกาญจน์ หลวงชาติ นางแก้ว ณรัฐกิจ นางละเอียด หลวงชาติ และสตรีภายในหมู่บ้าน จำนวน 17 คน ระดมเงินทุนแบบลงทุนส่วนตัว จัดซื้อและจัดหาวัสดุในชุมชน ผลิตดอกไม้ประดับ/แจกัน และได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการ จัดการอบรมเพิ่มทกษะในการผลิตจนเกิดความชำนาญ ได้รับการสนับสนุนด้านการตลาดจากนางสำรวย ศรีมะเรือง นำเรื่องเข้าวาระเพื่อแจ้งให้ทราบและขอรับการสนับสนุนจากส่วนราชการ/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป ปัจจุบันกลุ่มอาชีพสตรีผลิตดอกไม้จัน มีชื่อเสียงและมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง มียอดจำหน่ายเฉลี่ยเดือนละ 6,000-10,000 บาท มีเงินทุนหมุนเวียน 24,0000 บาท ซึ่งกิจกรรมนี้ สร้างอาชีพและรายได้เสริมให้แก่กลุ่มเป็นอย่างดี ที่สำคัญคือการสร้างงาน สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
การลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ นายนพพร เฉื่อยฉ่ำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านหนองสะแก ขอบคุณผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านขอบคุณสมาชิก อบต.และกลุ่มอาชีพสตรีผลิตดอกไม้จัน

อื่นๆ

เมนู