การสำรวจตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วในประเทศ)
ชื่อบทความ การปลูกพริกในครัวเรือน
พื้นที่รับผิดชอบ
ตำบลเจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ นางสาวกานดา ก้อนเสมา


              ข้าพเจ้า นางสาวกานดา ก้อนเสมา ประเภทบันทิฑจบใหม่ ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ได้ลงพื้นที่ตำบลเจริญสุข หมู่ 9 บ้านหนองจอก จากการที่ได้สำรวจพื้นที่ในครั้งนี้พบอาชีพของคนให้หมู่บ้าน ส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษรตกร และรับจ้างทั่วไป

                การทำเกษตรในปัจจุบันนิยมปลูกพืชแบบผสมผสาน เพราะสามารถปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ ได้หลากหลาย สามารถอยู่ในพื้นที่เดียวกันได้อย่างสมบูรณ์ โดยการนำเศษผักมาให้สัตว์ หรือนำมูลสัตว์มาเป็นปุ๋ย การปลูกพืชผักสวนครัว เช่น การปลูกพริก
               การปลูกพริกของนางกิมเลน ก้อนเสมา เจ้าของสวนได้ปลูกพืชผักแบบผสมผสาน แต่ที่ปลูกหลัก ๆ คือ พริก ซึ่งสร้างรายได้เดือนละ 3000 บาท เป็นรายได้เสริมจากการทำนา การปลูกพริก ปลูกได้ตลอดทั้งปี นิยมปลูกไว้กินเอง แจกจ่ายเพื่อนบ้าน และแบ่งขายในบางส่วน การขายพริก แบ่งออกเป็น 2 แบบ แบบที่ 1 การขายพริกสด นิยมเก็บพริกสดขายได้ในราคา 40 บาท ขายในหมู่บ้านเป็นส่วนใหญ่ แบบที่ 2 การขายพริกแห้ง หลังจากการขายพริกสดส่วนที่เหลือจะนำมาตากแดดเพื่อเก็บไว้ทานเองเพื่อลดต้นทุนในการบริโภคพริกจากที่อื่น และเก็บไว้จำหน่ายซึ่งได้ราคาที่เพิ่มขึ้นมากกว่าพริกสดหลายเท่า

ขั้นตอนการปลูกพริก
             เริ่มจากการเพาะเมล็ดพริก ประมาณ 14-18 วัน เมื่อต้นกล้าโตพอ ย้ายต้นกล้าไปลงแปลงที่เตรียมไว้  หลังจากนำพริกลงแปลงแล้วจะต้องทำให้แปลงชุมชื่นอยู่ตลอด และใส่ปุ๋ยเพื่อช่วยเสริมต่อการเจรฺฺิญเติบโต เมื่อต้นพริกสูงประมาณหนึ่งให้นำไม้และเชือกมาผูกกับต้นพริกเพื่อป้องกันการล้มของต้นพริก และง่ายต่อการดูแลรักษา และคอยเฝ้าสังเกตต้นพริกว่าเป็นโรคหรือไม่ หมั่นใส่ปุ๋ยพรวนดินอยู่เสมอจนถึงวันเก็บ

 

 

 


การถนอมอาหาร
การนำพริกมาตากแดด หรือ ย่างพริก เพื่อที่จะเก็บไว้ทานได้ตลอดทั้งปี

 

 

 

ประโยชน์ที่ได้จากการปลูกพริก
 เสริมรายได้ในครัวเรือน
ประหยัดค่าใช้จ่ายการอยู่อย่างพอเพียง


………………………………….วีดีโอสิ่งที่น่าสนใจในตำบล………………………………..

อื่นๆ

เมนู