บทความ

รายงานผลประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ ๒๕๖๔

เรื่อง : ปราชญ์ชาวบ้านและบุคคลสำคัญของชุมชนตำบลเจริญสุข

                 บ้านเจริญสุข จังหวัดบุรีรัมย์ เมืองภูเขาไฟ ในอดีตกาลนั้นบุรีรัมย์เป็นพื้นที่ภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นพื้นที่ภูเขาไฟลูกสำคัญคือ เขาอังคาร อันเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านเจริญสุข ที่นี่จึงมีกิจกรรมที่โดดเด่น จากการนำทรัพยากรของชุมชนมาต่อยอดให้เป็นกิจกรรม และสินค้าชุมชนที่มีความเป็นเอกลักษณ์ นั่นก็คือการนำดินภูเขาไฟที่อุดมด้วยแร่ธาตุมาทำเป็นสีย้อมเส้นฝ้าย ผสมผสานกับภูมิปัญญาการทอผ้า เกิดเป็นสินค้าเลื่องชื่อในปัจจุบันคือ “ผ้าภูอัคนี” ที่ให้คุณสมบัติของผ้าที่มีเนื้อนิ่ม มีสีที่เป็นเอกลักษณ์ โดยมีสีน้ำตาลอ่อนกับน้ำตาลแดงแบบดินภูเขาไฟ ปัจจุบันมีการจัดตั้ง ศูนย์สาธิตผ้าภูเขาไฟ ชุมชนบ้านเจริญสุข เป็นศูนย์สาธิต ให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยวที่แวะเวียนมาชมกันไม่ขาดสาย ปัจจุบันบ้านเจริญสุขได้รับเลือกให้เป็น หมู่บ้าน OVC (OTOP Village Champion) มีการจัดทำกลุ่มสตรีทอผ้าไหม-ผ้าฝ้าย เพิ่มทางเลือกในการสร้างกิจกรรมให้นักท่องเที่ยว เข้ามาท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชุมชน และได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิด รวมถึงมีโฮมสเตย์รองรับการพักค้างคืนได้สะดวกอีกด้วย

                 ปราชญ์ชาวบ้านหมายถึงบุคคลในสังคมชุมชนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าของภูมิปัญญาและนำภูมิปัญญามาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตจนประสบผลสำเร็จ จากการสั่งสมประสบการณ์และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้
เชื่อมโยงคุณค่าภูมิปัญญาของอดีตกับปัจจุบันได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับการดำรงชีพในปัจจุบัน 
โดยปราชญ์ชาวบ้านของตำบลเจริญสุขนั้นเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ที่อยู่ในชุมชนพื้นที่ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ หรือที่เรียกกันว่า ปราชญ์ชาวบ้านนั้นมีอยู่หลายท่านด้วยกัน ซึ่งแต่ละท่านก็จะมีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นปราชญ์ด้านการจักสานหรือปราชญ์ทางด้านผ้าทอมือ โดยการดำเนินงานในเดือนพฤษภาคมนี้ได้ทำการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านปราญ์ชาวบ้าน

 แหล่งอ้างอิง

เว็บชุมชนบ้านเจริญสุข.//(๒๕๕๐).//ความเชื่อของชุมชน.//สืบค้นเมื่อ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๔,/ จาก. https://cbtthailand.dasta.or.th/webapp/community/content/7/

อื่นๆ

เมนู