การสำรวจตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วในประเทศ)
ชื่อบทความ นักปราชณ์ที่มีความรู้ของตำบล
พื้นที่รับผิดชอบ 
ตำบลเจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

ชื่อเจ้าของบทความ นางสาวกานดา ก้อนเสมา

           ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นตำบลที่มีความโดดเด่นในด้านผ้าภูอัคณ๊ ที่เป็นที่นิยมแพร่หลายในปัจจบัน นอกจากผ้าภูอัคนีแล้วยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น การประกอบอาชีพของคนในชุมชนที่มีการสืบทอดกันมา แต่ละคนจะมีทักษะความสามารถ และความถนัดที่แตกต่างกัน ทำให้ในชุมชนนั้นมีนักปราชญ์ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านแตกต่างกันไป เช่น ด้านจักสาน และมีการรักษากรรมวิธีการทำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

          ในชุมชนตำบลเจริญสุข อำเภเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ พบปราชณ์ชาวบ้านมีความรู้ความสามารถที่แตกต่างกันไป ได้แก่ ด้านจักสาน ด้านหัตถกรรม และด้านผ้าทอ การลงพื้น บ้านหนองจอก และบ้านระเบิก ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในครั้งนี้ได้พบกับปราชณ์ชาวบ้าน 2 ท่าน คือ นายสมบูรณ์ นิมิตรประโคน และนายกำปั่น เรืองมณี ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการจักสาน ได้แก่ การสานตะกร้า กระด้ง สุ่ม หมวง เป็นต้น ท่านทั้งสองมีกรรมวิธีการทำที่แตกต่างกันเล็กน้อย ซึ่งได้รับการสืบทอดมาจากสมัยบรรพบุรุษ แต่สิ่งที่ตลาดต้องการและนิยมสานมากที่สุด คือ กระด้ง

ขั้นตอนการสานกระด้ง
           เลาไม้ไผ่ให้แบนกว้าง ประมาณ 2 เซนติเมตร จัดวางรูปแบบในลักษณะการสาน 2 แถว เริ่มสานไปจนได้ขนาดตามต้องการ เตรียมขอบกระด้ง ใช้ไม้ไผ่หนาๆมาดัดให้เป็นวงกลม นำไม้ไผ่ที่สานแล้วมาเข้ารูป

 

 

 


ผลการดำเนินงาน
1 สามารถทราบข้อมูลเกี่ยวกับปราชณ์ชาวบ้านภายในตำบลเจริญสุข และวิถีความเป็นอยู่ของคนในชุมชน

2 สามารถดำเนินการจัดทำบทความด้านปราชณ์ชาวบ้านภายในตำบลเจริญสุข และวิถีความเป็นอยู่ของคนในชุมชน
3 สามารถนำข้อมูลศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ในการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการจักสานได้

ประโยชน์ที่ได้รับ
1 ได้รู้เกี่ยวกับกรรมวิธีและขันตอนการสานตะกร้า กระด้ง สุ่ม หมวง และด้านอื่น ๆ
2 สร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถทำงานหนักได้
3 สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในการพึ่งพาตนเอง

แหล่งอ้างอิง
เว็บการศึกษาเครื่องจักสาน //สืบค้นเมื่อ 9 พฤษภาคม 2564 ,//จาก
https://sites.google.com/site/karsuksakheruxngcaksan/kheruxng-caksan-chi-san-xari-di-bang/san-kradng

——————————–วีดีโอให้ความรู้——————————————–

อื่นๆ

เมนู