บทความ

รายงานประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง : ผลการสำรวจด้านโบราณสถานและโบราณวัตถุของชุมชนตำบลเจริญสุข

เพื่อส่งเสริมและสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

          ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นตำบลที่มีความโดดเด่นในด้านผ้าภูอัคนีแล้วยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น โบราณสถานและโบราณวัตถุของชุมชนเจริญสุข และชุมชนบ้านเจริญสุขเป็นศูนย์สาธิตให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยวที่แวะเวียนมาชมกันไม่ขาดสาย ปัจจุบันบ้านเจริญสุขได้รับเลือกให้เป็นหมู่บ้าน OVC (OTOP Village Champion)

ตำบลเจริญสุขนั้น มีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่มีความสวยงามและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้หลายอย่าง เช่น วัดเขาพระอังคาร วัดบ้านเจริญสุข ศาลหลักบ้านหลักเมืองของหมู่บ้าน และใบเสมาหินอายุกว่าพันปี เป็นต้น เมื่อทางคณะทำงานได้ดำเนินงานตรวจสอบแล้วทำให้ทราบว่าควรที่จะนำเสนอให้ทางโครงการมีการพัฒนาและสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมขึ้นมาเพื่อเป็นอีกแนวทางในการสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ครัวเรือนให้แก่ชาวบ้านในชุมชนต่อไป

ซึ่งโบราณวัตุที่สำคัญของคนในชุมชนเจริญสุข คือ “ใบเสมาเขาอังคาร ร่องรอยพุทธสถานใกล้ปราสาทเขาพนมรุ้ง” กฤษณพงศ์ พูนสวัสดิ์ นักโบราณคดี อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง เรียบเรียง ขอคัดเนื้อความมาเผยแพร่อีกทอดนึง “บนยอดเขาอังคารพบใบเสมาสลักด้วยหินภูเขาไฟ จำนวน ๑๕ แผ่น ความสูง ๑.๐๘-๒.๑๐ เมตร ใบเสมาที่พบส่วนใหญ่สลักภาพบุคคลในพุทธศาสนาฝ่ายมหายานในท่าประทับยืนแบบตริภังค์ ทรงภูษาสั้น มีชายพกด้านขวา ภาพสลักส่วนใหญ่กะเทาะหลุดหายจึงมีการปั้นปูนประดับขึ้นใหม่ แต่ยังคงมองเป็นภาพสลักที่เป็นของเดิมอยู่”

 

ผลการดำเนินงาน

๑.สามารถทราบข้อมูลเกี่ยวโบราณสถานและโบราณวัตถุของตำบลเจริญสุข

๒.สามารถดำเนินการจัดทำบทความด้านโบราณสถานและโบราณวัตถุ และจัดทำบทความประจำเดือนมิถุนายนได้จริง

๓.สามารถนำข้อมูลการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ในการส่งเสริมและเส้นทางการท่องเที่ยวในท้องถิ่นต่อไป

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑.ได้รู้เกี่ยวกับข้อมูลของโบราณสถานและโบราณวัตถุของชุมชนเจริญสุขว่ามีอะไร อาทิเช่น ใบเสมาหิน วัดเขาพระอังคาร เป็นต้น

๒.เกิดแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญเกี่ยวกับทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นเจริญสุข

๓.สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในการพึ่งพาตนเอง

แหล่งอ้างอิง

เว็บชุมชนบ้านเจริญสุข.//(๒๕๕๐).//ใบเสมาหิน.//สืบค้นเมื่อ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔,/ จาก. https://cbtthailand.dasta.or.th/webapp/community/content/7/

อื่นๆ

เมนู