เขียนโดย นางสำรวย ศรีมะเรือง กลุ่มภาคประชาชน ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์หลักสูตร ED 05 คณะครุศาสตร์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

ประเทศไทยของเรานับถือหลากหลายศาสนา ซึ่งส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยเราเองยังมีการนับถือตามความเชื่อตั้งแต่บรรพบุรุษอีกด้วย โดยเฉพาะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความเชื่อ และศรัทธาที่ร่วมกันสืบสานมาอย่างยาวนาน นั่นคือ ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ที่เป็นความเชื่อทางพิธีกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องผี และพิธีกรรมทางการเกษตรเข้ากับพิธีกรรมทางพุทธศาสนาทุก ๆ เดือนในรอบปีนั้นมีการจัดงานบุญพื้นบ้าน ประเพณีพื้นเมืองกันเป็นประจำ เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจต่อการดำรงชีวิตชาวอีสานนั่นเอง

ยกตัวอย่าง เช่น บุญกุ้มข้าวใหญ่ หรือบุญเดือนสาม เป็นเป็นประเพณีทำบุญที่ชาวนาเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วจะนำมานวดที่ลานนวดข้าว ก่อนนำข้าวไปเก็บในยุ้งฉาง โดยมีผู้นำทางศาสนา หรือปราชญ์ชุมชนจะเป็นผู้กำหนดวันบุญ และกิจกรรม ให้ชาวบ้านนำข้าวเปลือกมากองรวมกันที่ลานวัด มีการประดับตุงโบราณล้อมรอบกองข้าว แม่บ้านผู้อาวุโสให้จัดข้าวของเพื่อสังเวยแม่โพสพ โดยมีผลไม้ เผือก/มัน หมากพลู/บุหรี่ วางบนกองข้าว ด้านข้างกองข้าวจัดบายศรีสวยงาม ธูปเทียนประดับด้วยไฟแสงสี รวมถึงทำพิธีสู่ขวัญข้าว หรือเรียกขวัญข้าว ส่วนข้าวเปลือกที่นำมาร่วมทำบุญจะนำไปขายเพื่อนำปัจจัยมาบำรุงพุทธศาสนาต่อไป

จุดมุ่งหมายของการทำบุญกุ้มข้าวใหญ่ คือ เพื่อร่วมกันจัดหาทุนทรัพย์ให้แก่ทางวัดเพื่อเป็นกองทุนในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ในการบริจาคคราวนี้ชาวบ้านจะไม่บริจาคเงินแต่จะบริจาคเป็นข้าวเปลือกเหตุผลเพราะชาวนาไม่มีเงิน แต่มีข้าวอันเป็นผลผลิตจากน้ำพักน้ำแรงของตนเป็นประการที่หนึ่ง ประการที่สองก็เพื่อจะได้ทำบุญด้วยข้าวในยุ้งของตนเอง

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าพุทธศาสนากับความเชื่อของบรรพบุรุษนั้นหากได้สืบสาน และนำมาปฏิบัติก็จะเกิดความสงบสุข ร่มเย็น สามารถพึ่งพิงกันได้ตลอดไป

อื่นๆ

เมนู