บทความประจำเดือนกรกฎาคม 

ข้าพเจ้านางสาวบุญสิตา  ยืนยง ประเภทนักศึกษา ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : การพัฒนาผ้าภูอัคนีและกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวและไม้ดอกไม้ประดับ

ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)ได้ปฎิบัติงานและดำเนินการทำกิจกรรมต่าง ๆ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้

เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ ได้ทำการจัดกิจกรรมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากผ้าภูอัคนี ภาคทฤษฎีจากผู้รู้ รวมถึงปราชญ์ชาวบ้านผู้นำชุมชนตำบลเจริญสุขช่วยกันคิดค้นพัฒนาต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ให้หลากหลายมากขึ้น ซึ่งกิจกรรมในวันนั้นท่านวิทยากรผู้ให้ความรู้ได้ให้ผู้ที่ร่วมเข้าอบรมได้ลองออกแบบลายผ้าภูอัคนีให้แตกต่างจากลายเดิม จึงเกิดเป็นลายโควิด โดยผู้ออกแบบลายโควิดคือนางสำรวย ศรีมะเรืองและปราชญ์ชาวบ้านที่มาร่วมเข้าอบรม

วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้จัดกิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัวและไม้ดอกไม้ประดับ เป็นภาคทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีการยกตัวอย่างจากพื้นที่ต่าง ๆ ที่ทำแล้วประสบผลสำเร็จ โดยวิทยากรผู้ให้ความรู้ก็ได้นำเสนอพื้นที่จัดทำกิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัวและไม้ดอกไม้ประดับหรือพาดูตัวอย่าง เพื่อให้ปราชญ์ชุมชนหรือผู้เข้าร่วมได้เกิดแนวทางและนำไปปฎิบัติต่อไป ท่านวิทยากรได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำน้ำหมักชีวภาพ ซึ่งส่วนประกอบได้แก่ ไข่ไก่ ๕ ฟอง กากน้ำตาล ๕ กก. แป้งข้าวหมาก ๑ ก้อน ยาคูลท์ ๑ ขวด และผลไม้ต่าง ๆ นำมาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน จากนั้นนำใส่ในถังปิดฝาไว้ หลังจากได้เรียนรู้การทำน้ำหมักชีวภาพเป็นที่เรียบร้อแล้ว ได้ลงพื้นที่ไปตามสวนผลไม้และแปลงผักของผู้ที่เข้าร่วมอบรม

จากการลงพื้นที่ปฎิบัติงาน เก็บเกี่ยวข้อมูลเกษตรในท้องถิ่นเพิ่มเติมและเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำน้ำหมักชีวภาพ ทำให้ข้าพเจ้าเข้าถึงบริบทชุมชน สภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของคนในชุมชนเจริญสุขมากขึ้น ซึ่งมีความสำคัญต่อการส่งเสริิมและพัฒนาต่อ ยอดของชุมชน ใช้วัสดุในชุมชนให้เกิดประโยชน์ เกิดความร่วมมือร่วมใจในการสร้างความยั่งยืนในชุมชน โดยการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานและเพิ่มรายได้

ภาพการปฎิบัติงาน

อื่นๆ

เมนู