บทความประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เขียนโดย : นายวราเทพ  ปุลันรัมย์  ( ภาคนักศึกษา )

เจ้าหน้าที่ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์  

ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

เรื่อง : การแข่งขัน แฮกกาทอน ๒๐๒๑ ตำบลทีมเจริญสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในระดับมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ความเป็นมาของโครงการการแข่งขันแฮกกาทอน ๒๐๒๑ ในระดับมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง นั้น เป็นการแข่งขันเพื่อให้ทีมตำบลในโครงการจ้างงานรายตำบลยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ ( มหาวิทยาลัย สู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ ) ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย ได้เกิดการพัฒนาต่อยอดสร้างความตื่นตัวในการดำเนินกิจกรรมและเพื่อดำเนินโครงการในช่วงสถานการณ์โรคระบาด โควิด -19 โดยทีมตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ และทีมงาม U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ดำเนินการส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันดังล่าว และผลการแข่งขันนั้น ติดอันดับ ๑ ใน ๔๐ ทีมที่จะเข้าแข่งขันต่อ

โดยเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นั้น ได้มีการจัดแข่งขันแบบอนไลน์ขึ้น ณ อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา อาคาร ๑๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏรีรัมย์ ทีมตำบลเจริญสุขนั้นดำเนินการแข่งขันในหัวข้อ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และในประเด็นโจทย์การพัฒนา ๓ ข้อ คือ

๑.ปัญหาลวดลายผ้าที่ความจำเจไม่เป็นที่ต้องการมากนัก และไม่เกิดความแปลกใหม่

๒.ปัญหาการสร้างสรรค์ลวดลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของตำบล

๓.ปัญหาการขายขยายสู่ตลาดออนไลน์นั้นยังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร ยังไม่สามารถเจาะตลาดวัยรุ่นและวัยทำงานทั่วไปได้เท่าที่ควร

โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ๑.  เพื่อสร้างสรรค์ผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน  Hackathon ๒.  เพื่อนำข้อมูลได้มาสร้างสรรค์และวิเคราะห์ สังเคราะห์เป็นข้อมูลพื้นฐานของตำบลต่อไป  ๓.  เพื่อพัฒนาและสร้างความตื่นตัวของทีมงานตำบลเจริญสุข เพื่อการพัฒนาสู่ศักยภาพตำบลได้อย่างแท้จริง เเละมีผลการดำเนินงาน คือ  ๑.  สามารถสร้างสรรค์ผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน  Hackathon ได้จริง ๒.  สามารถนำข้อมูลมาสร้างสรรค์และวิเคราะห์ สังเคราะห์เป็นข้อมูลพื้นฐานของตำบลต่อไปได้จริง  ๓.  เกิดพัฒนาและสร้างความตื่นตัวของทีมงานตำบลเจริญสุข เพื่อการพัฒนาสู่ศักยภาพตำบลได้อย่างแท้จริง

จุดเด่นที่สำคัญของชุมชนบ้านเจริญสุขนั้น คือความหลากหลายทางภูมิปัญญา และมีปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ในด้านภูมิปัญญานั้น ๆ สืบทอดอยู่ เช่น ภูมิปัญญาการทำผ้าภูอัคนี จากดินภูเขาไฟ ที่มีคุณเม่สำรวยเป็นประธานกลุ่มทอผ้าของบ้านเจริญสุข และภูมิปัญญาด้านการทำงานของการจักสาน ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดกสานเครื่องมือเครื่องใช้ หรือด้านอุปกรณ์การดัดจับปลา หรือแม้กระทั้งอุปกรณ์จักสานในด้านการประดับตกแต่ง เป็นต้น และผลการสำรวจที่สำคัญนั้นทำให้เกิดการส่งผลงานเพื่อเข้ารับการแข่งขัน Hackathon ดังกล่าว

                     สรุปผล ทำให้ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และดำเนินงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำตำบล เกิดกระบวนการสร้างทักษะด้านการเป็นนักศึกษาวิชาชีพครูและการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ทักษะการพูด การประสานงาน และการเเก้ปัญหาเฉพาะหน้า เป็นต้น

                    ข้อเสนอแนะ   ๑. พัฒนาส่งเสริม กิจกรรมและต่อยอดพัฒนา ถอดบทเรียน   ๒. พัฒนาส่งเสริม ผ่านการเผยเเพร่ทางโลกออนไลน์และขยายตลาดให้ได้โดยเร็ว

                  เเหล่งอ้างอิง

เว็บโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมฯ //(๒๕๕๐).//การแข่งแฮกกาทอน //สืบค้นเมื่อ ๓ กรกฎาคม๒๕๖๔,/จากhttps://cbtthailand.dasta.or.th/webapp/community/content/7/

ภาพทำงาน

วีดีโอประจำเดือนสิงหาคม 

Tags:

อื่นๆ

เมนู