โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

 

ข้าพเจ้านางสาวปนัดดา ผาสุขใจ

ประเภท กพร.

หลักสูตร ED05 คณะครุศาสตร์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

 

เรื่อง ฝายกั้นน้ำแก้มลิงด้วยกระสอบพลาสติกในป่าเจริญสุข

ฝาย คือ สิ่งก่อสร้างขวางหรือกันทางน้ำ ทำหน้าที่กดกรองน้ำที่ไหลมาให้มีระดับสูงขึ้น ช่วยชะลอการไหลของน้ำดักตะกอน และสร้างความชุ่มชื่นให้กับพื้นที่โดยรอบ ส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าวมีความอุดมสมบูรณ์ และมีความหลากหลายทางชีวภาพมากยิ่งขึ้น

แก้มลิง คือ สถานที่เก็บกักน้ำเพื่อเป็นบึงพักน้ำในหน้าน้ำ  ทำหน้าที่รองรับน้ำฝนชั่วคราว ก่อนจะระบายลงทางระบายน้ำสาธารณะ ยามฝนตกน้ำฝนจึงไม่ไหลลงสู่ทางระบายน้ำในทันที แต่จะถูกขังไว้ในพื้นที่พักน้ำ รอเวลาให้คลองต่างๆ ซึ้งเป็นทางระบายน้ำหลักพร่องน้ำพอจะรับน้ำได้ก่อน จึงค่อยๆระบายน้ำลง เป็นการช่วยลดปัญหาน้ำท่วมขังได้ในระดับหนึ่ง

     ปี 2563 ที่ผ่านมา GC ได้เริ่มนำพลาสติกรีไซเคิลประเภทโพลีโพรพิลีน (Recycled PP) มาพัฒนาใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตกระสอบพลาสติกแบบมีปีกเป็นครั้งแรก นับเป็นการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนให้มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวคิด GC Circular Living ซึ่งได้มีการนำไปใช้งานในพื้นที่จริงในการจัดทำฝายแก้มลิงร่วมกับชุมชน ที่ป่าชุมชนเจริญสุข-สายบัว ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

     ต้นแบบมาจากกระสอบพลาสติกแบบมีปีกที่ GC ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) และกรมทรัพยากรธรณี ออกแบบและพัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี 2549 เพื่อนำไปใช้ป้องกันแก้ไขปัญหาดินโคลนถล่ม 

  • กระสอบพลาสติกรีไซเคิลฯ มีส่วนผสมของเม็ดพลาสติกรีไซเคิลโพลีโพรพิลีนมากถึง 50% และกระสอบ1 ใบจะประกอบด้วยปีกทั้งหมด 3 ด้าน ซึ่งทำหน้าที่เพิ่มแรงยึดเหนี่ยวขณะวางกระสอบทับซ้อนกัน ทำให้กระสอบไม่เลื่อนหลุดออกจากกัน 

จุดเด่นของกระสอบพลาสติกรีไซเคิลแบบมีปีก เพื่อรับมือกับภัยธรรมชาติ 

  • มีความเหนียว แข็งแรง ทนทาน และมีอายุใช้งานที่ยาวนาน
  • มีน้ำหนักเบา ง่ายต่อการใช้งาน และขนย้ายในพื้นที่สูงชัน
  • ช่วยสร้างเสถียรภาพของโครงสร้างดิน ส่งผลให้การฟื้นคืนระบบนิเวศในพื้นที่ดีขึ้น
  • ไม่ต้องใช้เครื่องจักรในการดำเนินงาน ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย

     โครงการฝายกั้นน้ำแก้มลิงด้วยกระสอบพลาสติก มีประโยชน์แกชุมชนเจริญสุขเป็นอย่างมากประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรกรรมอุตสาหกรรม และการอุปโภคบริโภค และที่สำคัญโครงการฝายกั้นน้ำ แก้มลิงด้วยกระสอบพลาสติก ยังมีส่วนสำคัญในการช่วยอนุรักษ์น้ำและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากน้ำที่ถูกกักเก็บไว้ในแก้มลิงต่างๆ เมื่อถูกระบายสู่คู คลอง จะไปช่วยบำบัดน้ำเน่าเสียให้เจือจางลง กระทั่งผลักดันให้น้ำเน่าเสียเดิมที่มีอยู่ ถูกระบายออกไปได้ในที่สุด

ที่มา ฝายกั้นน้ำแก้มลิงด้วยกระสอบพลาสติก

https://sustainability.pttgcgroup.com/

 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู