เขียนโดย นางสำรวย  ศรีมะเรือง กลุ่มภาคประชาชน  ตำบลเจริญสุข  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร ED05 คณะครุศาสตร์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การท่องเที่ยวโดยชุมชน  คือรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวที่เน้นกระบวนการ  การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรอันเป็นต้นทุนทางธรรมชาติ  และวัฒนธรรมของชุมชน .มาสร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชุมชนหรือท้องถิ่นให้คุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม  ให้ส่งผลต่อความยั่งยืนของทรัพยากร

บ้านเจริญสุข ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ. จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เปิดหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมื่อปี พ.ศ. 2559 จากการสนับสนุนของกรมพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ได้พัฒนางานหัตถกรรมทอผ้า   ซึ่งชุมชนบ้านเจริญสุขนั้น มีวัฒนธรรมในการทอผ้าไหมผ้าฝ้าย ซึ่งมีความแตกต่างจากพื้นที่อื่น จุดเด่นคือ การนำดินภูเขาไฟมาใช้ย้อมเส้นไหม เส้นฝ้าย และได้นำภูมิปัญญามาประยุกต์ใช้ในการ ทดลองสีธรรมชาติอื่น ๆ เช่น

สีเหลือง ได้จาก แก่นยอป่า แก่นขนุน แก่นเข ดอกดาวเรือง และขมิ้นสดหรือขมิ้นผง
สีเขียว ได้จาก  ใบสะเดา ใบสบู่เลือด ใบมะม่วง และเปลือกเพกา
สีแดง สีชมพู สีม่วงชมพู ได้จาก ครั่ง

ทั้งนี้ ชุมชนได้จัดสถานที่เพื่อให้เป็นฐานเรียนรู้กระบวนการผลิตผ้าภูอัคนีทุกขั้นตอน มีแผ่นพับเผยแพร่ความรู้ให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน มีการจัดทำฐานเรียนรู้การผลิตไข่เค็มภูอัคนี ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารที่ขายดี มีคุณภาพได้รับใบรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงจัดฐานเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่วัดเขาพระอังคาร เพื่อให้ความรู้เรื่องความเป็นมาของใบเสมาพันปี และสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนเขาพระอังคาร จัดเส้นทางศึกษาป่าชุมชน เส้นทางป่าสมุนไพร และความรู้เรื่องกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาพระอังคาร จัดเส้นทางชมปากปล่องทางไหลลาวา หรือปากปล่องภูเขาไฟ จัดเส้นทางเก็บเห็ด หรือเก็บหาของป่า ซึ่งกิจกรรมนี้นักท่องเที่ยวชอบมากเป็นพิเศษ ทุก ๆ ปี ได้มีนักท่องเที่ยว เข้าชมกิจกรรมของชุมชนเป็นจำนวน 4,000-5,000 คน ก่อให้เกิดอาชีพ และรายได้ด้านการท่องเที่ยวแก่ชุมชนปีละไม่น้อยกว่า  2,000,000 ล้านบาท

ดังนั้น กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นล้วนได้รับความร่วมมือของทุกฝ่าย คือ ชุมชนประกอบไปด้วยผู้นำชุมชน และชาวบ้าน กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มอาชีพเกษตร วัดคือ เจ้าอาวาส เจ้าคณะตำบลพระสงฆ์ทุกรูปเครือข่ายที่สนับสนุนการท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานบุรีรัมย์ การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานพานิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จากที่กล่าวมาข้างต้น การส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ส่งผลให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในชุมชน สร้างความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของชุมชน เพราะมีการประชาสัมพันธ์ และการกระจายรายได้สู่ กลุ่มทอผ้า กลุ่มประกอบเลี้ยง กลุ่มผลิตไข่เค็ม กลุ่มกล้วยฉาบ กลุ่มมัคคุเทศก์ กลุ่มรถอิแต๊ก และกลุ่มเกษตรกรโรงสีข้าว ชุมชนเจริญสุขมีอิสระในการบริหารจัดการกับนักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพสร้างรายได้ และความยั่งยืนให้กับชุมชน

อื่นๆ

เมนู