บทความประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เขียนโดย : นายวราเทพ  ปุลันรัมย์  ( ภาคนักศึกษา )

เจ้าหน้าที่ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์  

ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เรื่อง : ของดี ๑๔ หมู่บ้านตำบลเจริญสุข ผ่านเส้นทางการท่องเที่ยววิถีชนบท  

ท่องเที่ยวบ้านเจริญสุข บุรีรัมย์ เยือนเมืองภูเขาไฟ ในอดีตกาลนั้นบุรีรัมย์เป็นพื้นที่ภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นพื้นที่ภูเขาไฟลูกสำคัญคือ เขาอังคาร อันเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านเจริญสุข ที่นี่จึงมีกิจกรรมที่โดดเด่น จากการนำทรัพยากรของชุมชนมาต่อยอดให้เป็นกิจกรรม และสินค้าชุมชนที่มีความเป็นเอกลักษณ์ นั่นก็คือการนำดินภูเขาไฟที่อุดมด้วยแร่ธาตุมาทำเป็นสีย้อมเส้นฝ้าย ผสมผสานกับภูมิปัญญาการทอผ้า เกิดเป็นสินค้าเลื่องชื่อในปัจจุบันคือ “ผ้าภูอัคนี” ที่ให้คุณสมบัติของผ้าที่มีเนื้อนิ่ม มีสีที่เป็นเอกลักษณ์ โดยมีสีน้ำตาลอ่อนกับน้ำตาลแดงแบบดินภูเขาไฟ ปัจจุบันมีการจัดตั้ง ศูนย์สาธิตผ้าภูเขาไฟ ชุมชนบ้านเจริญสุข เป็นศูนย์สาธิต ให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยวที่แวะเวียนมาชมกันไม่ขาดสาย ปัจจุบันบ้านเจริญสุขได้รับเลือกให้เป็น หมู่บ้าน OVC (OTOP Village Champion) มีการจัดทำกลุ่มสตรีทอผ้าไหม-ผ้าฝ้าย เพิ่มทางเลือกในการสร้างกิจกรรมให้นักท่องเที่ยว เข้ามาท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชุมชน และได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิด รวมถึงมีโฮมสเตย์รองรับการพักค้างคืนได้สะดวกอีกด้วย

จุดเด่นที่สำคัญของชุมชนบ้านเจริญสุขนั้น คือความหลากหลายทางภูมิปัญญา และมีปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ในด้านภูมิปัญญานั้น ๆ สืบทอดอยู่ เช่น ภูมิปัญญาการทำผ้าภูอัคนี จากดินภูเขาไฟ ที่มีคุณเม่สำรวยเป็นประธานกลุ่มทอผ้าของบ้านเจริญสุข และภูมิปัญญาด้านการทำงานของการจักสาน ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดกสานเครื่องมือเครื่องใช้ หรือด้านอุปกรณ์การดัดจับปลา หรือแม้กระทั้งอุปกรณ์จักสานในด้านการประดับตกแต่ง เป็นต้น

 

๑๔ ของเขาว่าดี จัดว่าเด็ดของชุมชนตำบลเจริญสุข ๑๔ หมู่บ้าน

  • บ้านประดาจะบก คือ ลักษณะของการมีวิถีชีวิตที่โดดเด่นเละมีพื้นที่ของการเป็นหมู่นวัตวิถีของกระทรวงมหาดไทย โดยมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัด ด้านการดำรงชีวิต
  • บ้านโคกศรีละคร มีลักษณะความสำคัญทางด้านวิถีชีวิตที่โดดเด่นเละมีพื้นที่ของการเป็นหมู่นวัตวิถีของกระทรวงมหาดไทย โดยมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัด ด้านการดำรงชีวิต
  • บ้านหนองสะแส เป็นหมู่บ้านโอท็อป นวัตวิถีของตำบลและมีความสัญคัญทางด้านวัด ศาสนสถานต่าง ๆ ความงามตามวิถีชุมชน
  • บ้านระเบิก มีวิถีชีวิตที่โดดเด่นเละมีพื้นที่ของการเป็นหมู่นวัตวิถีของกระทรวงมหาดไทย โดยมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัด ด้านการดำรงชีวิตและการละเล่นเชิงการตอนรับ
  • บ้านพูนสุข และบ้านป่ารัง มีความสวยงามทางด้านวิถีธรรมชาติ กินลมชมทุ่ง ผัดหมี่บ้านป่ารัง
  • บ้านสี่เหลี่ยม มีความสำคัญทางด้านวัดประจำท้องถิ่น เกจิอาจารย์ และประเพณีการละเล่น การตอนรับที่อบอุ่นเสมือนการตอนรับญาติมิตรของตนเอง
  • บ้านโคกเกริ่น ไม่ค่อยเด่นชัดมากนัก แต่มีวิถีชีวิตที่สวยงามและชนบท วิถีชีวิตที่โดดเด่นเละมีพื้นที่ของการเป็นหมู่นวัตวิถีของกระทรวงมหาดไทย โดยมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัด ด้านการดำรงชีวิต
  • บ้านเจริญสุข วัดสถานที่สำคัญและวัดเขาพระอังคาร มีความสำคัญและเป็นแกล่งท่องเที่ยวของตำบล พร้อมทั้งมีความโดนเด่นทางงด้านภูมิปัญญาและความพร้อมที่จะตอนรับนักท่องเที่ยว ได้รับบการสนับสนุนจากทางจังหวัดและมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่โดดเด่นที่สุดคือ ผ้าภูอัคนี และการเดินขึ้นเข้าเก็บเห็ดป่าวัดเขาพระอังคาร

สรุปผล และข้อเสนอแนะ

              สรุปผล ทำให้ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และดำเนินงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำตำบล เกิดกระบวนการสร้างทักษะด้านการเป็นนักศึกษาวิชาชีพครูและการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ทักษะการพูด การประสานงาน และการเเก้ปัญหาเฉพาะหน้า เป็นต้น

              ข้อเสนอแนะ

๑. พัฒนาส่งเสริม กิจกรรมและต่อยอดพัฒนา ถอดบทเรียน

๒. พัฒนาส่งเสริม สู่การเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงออนไลน์

เเหล่งอ้างอิง

เว็บตำบลเจริญสุข //(๒๕๕๐).//บ้านเจริญสุข //สืบค้นเมื่อ ๓ กันยายน ๒๕๖๔,/จากhttps://cbtthailand.dasta.or.th/webapp/community/content/7/

วีดีโอประจำเดือนกันยายน

Tags:

อื่นๆ

เมนู