การสำรวจตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วในประเทศ)

ชื่อเจ้าของบทความ นางสาวจิรประภา   ปราชิโก

   การลงพื้นที่เก็บข้อมูลในพื้นที่ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในครั้งแรกนั้นได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อทำความเข้าใจในระบบการทำงาน ซึ่งพื้นที่ตำบลเจริญสุข เนื่องด้วยเป็นตำบลที่โดดเด่น ทางด้านชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ จึงได้มีการประสานงานกันในหลายๆด้านตามแผนการประชุม

     ในส่วนพื้นที่ ที่ได้ลงสำรวจนั้นทำให้ได้เห็นถึงสภาพแวดล้อมต่างๆของหมู่บ้าน ซึ่งจากการเก็บข้อมูลก็ได้เห็นถึงปัญหาต่างๆที่มีอยู่ในหมู่บ้าน ส่วนใหญ่จะมีปัญหาทางด้านความยากจน ที่คนในหมู่บ้านอยากจะให้พัฒนาหมู่บ้านและตำบลให้ดีมากขึ้นกว่าเดิม คนในหมู่บ้านส่วนใหญ่อัธยาศัยดีและในการลงพื้นที่ครั้งแรกนั้น รู้สึกประทับใจในความเป็นกันเองของบุคคลที่ได้พบปะพูดคุยและสอบถามเป็นอย่างมาก

 

     

อื่นๆ

เมนู