บทความประจำเดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

เขียนโดย : นางสาวอริสา ชัยสุวรรณ (ภาคประชาชน)  เจ้าหน้าที่ตำบลเจริญสุข    อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
                     จังหวัดบุรีรัมย์
                     ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เรื่อง :  ประทับใจลงพื้นที่ตำบลเจริญสุข ครั้งแรก

              ผ้าภูอัคนี ที่ผู้เขียนเคยเห็นเพียงรูปภาพจากแหล่งข้อมูลเว็ปไชต์ต่าง ๆ ด้านการท่องเที่ยวเท่านั้น จึงเกิดความสนใจอยากไปเห็นไปสัมผัสด้วยสายตาของตนเองจริง ๆ สักครั้ง และวันหนึ่งนั้นก็มาถึง ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ U2T มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ทีมตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งทีมตำบลเจริญสุข เป็นหนึ่งในทีมที่ชนะการแข่งขันในการประกวดโครงการ U2T HACKATHON ระดับภาค และกำลังเตรียมเข้าประกวดในระดับประเทศต่อไป จึงอยากเล่าถึงความประทับใจจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้

              ครั้งแรกที่ลงพื้นที่ตำบลเจริญสุข รู้สึกประทับใจมาก ๆ ที่ได้มีโอกาสสัมผัสบรรยากาศสถานที่ แหล่งกำเนิดผ้าภูอัคนี โดยตรง ทำให้ทราบถึงภูมิปัญญาและวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชุมชนเจริญสุข สัมผัสได้ถึงความมีน้ำใจอันงดงาม ความรัก ความสามัคคีของชุมชน ปัจจุบันนี้ ตำบลเจริญสุข หรือบ้านเจริญสุขได้รับเลือกให้เป็นหมู่บ้าน OVC (OTOP Village Champion) มีการจัดทำกลุ่มสตรีทอผ้าไหม-ผ้าฝ้าย เพิ่มทางเลือกในการสร้างกิจกรรมให้นักท่องเที่ยว เข้ามาท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชุมชน และได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิด รวมถึงมีโฮมสเตย์รองรับการพักค้างคืนได้สะดวกอีกด้วย
              ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ท่านอาจารย์หัวหน้าโครงการฯ ได้กำหนดวัตถุประสงค์หลัก เพื่ออบรมให้ความรู้แก่สมาชิกทีมตำบลเจริญสุขทั้งเก่าและใหม่ เกี่ยวกับการรูปแบบการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชุมชน เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเกิดทักษะในการปฏิบัติงานโครงการฯ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการอบรมการถ่ายภาพ การสร้างเส้นทางการท่องเที่ยว และการสร้างเพจ Facebook ของตำบลเจริญสุข ดังนี้

              ๑. อบรมการถ่ายภาพ ทำให้ได้รู้วิธีการถ่ายภาพเพื่อให้สินค้ามีความโดดเด่น น่าดึงดูดใจแก่ผู้พบเห็น เช่น การถ่ายเน้นลายผ้า เพื่อให้เห็นลายผ้าอย่างชัดเจน การถ่ายภาพเส้นทางสายตา เพื่อให้เห็นองค์ประกอบของผ้าหรือของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ อย่างชัดเจน

              ๒. อบรมการสร้างเส้นทางการท่องเที่ยว Google Map ทำให้ได้รู้การสร้างเส้นทางการท่องเที่ยว การสร้างแผนที่ปักหมุด สถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นของตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชม

              ๓. อบรมการสร้างเพจ Facebook ของตำบลเจริญสุข เพื่อประชาสัมพันธ์ โปรโมท ขายผลิตภัณฑ์ทางออนไลน์ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              โดยในกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับการต้อนรับจากพี่ ๆ และน้อง ๆ สมาชิกรุ่นก่อนอย่างอบอุ่น ด้วยมิตรภาพอันงดงาม และได้รับความเมตตาให้ความรู้ให้คำแนะนำเกี่ยวการดำเนินงานโครงการฯ จากท่านอาจารย์หัวหน้าโครงการ และอาจารย์วิทยากรอย่างดียิ่ง

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
              จากการที่ลงพื้นที่ครั้งนี้ ได้เห็นได้สัมผัสผ้าภูอัคนีที่นำดินภูเขาไฟมาทำเป็นสีย้อมเส้นฝ้ายผสมผสานกับภูมิปัญญาการทอผ้า เป็นสีสันของผ้าที่มีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะทรงคุณค่า ก่อเกิดความประทับใจแก่ผู้ที่มาพบเห็นเยี่ยมชม เช่นเดียวกับผู้เขียน และยังประทับใจในการได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายภาพ การสร้างเส้นทางการท่องเที่ยว Google Map และการสร้างเพจ Facebook ของตำบลเจริญสุข อันก่อเกิดองค์ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานของสมาชิกทีมตำบลเจริญสุข ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชุมชน ตำบลเจริญสุข เพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศต่อไป

แหล่งอ้างอิง
ชุมชนบ้านเจริญสุข//สืบค้นเมื่อ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ จากhttps://cbtthailand.dasta.or.th/webapp/community/content/7//
บ้านเจริญสุข//สืบค้นเมื่อ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ จาก https://tourismtreasures.org/detail/1300

 

อื่นๆ

เมนู