บทความประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เขียนโดย : นางสาวบุญสิตา  ยืนยง ( ภาคนักศึกษา )

เจ้าหน้าที่ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์  

ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เรื่อง : บ้านโบราณที่บ้านหนองจอก ตำบลเจริญสุข 

หมู่บ้านหนองจอกเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่มีผู้คนจากหลายพื้นที่ได้มาจับจองพื้นที่ทำมาหากินตั้งแต่ครั้งสมัยโบราณในสมัยนั้นผู้คนสามารถจับจองพื้นที่ทำกินได้ตามต้องการ จึงได้มีผู้คนจากหลายหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียงได้เข้ามาจับจองเป็นเจ้าของพื้นที่บริเวณนี้ ด้วยพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์สามารถทำไร่ทำนาและทำสวนได้ จึงได้มีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาจับจองพื้นที่บริเวณนี้ไปอยู่เรื่อยๆ จนเริ่มมีบ้านเรือนก่อตั้งขึ้นมาหลายหลังคาเรือน จึงได้มีการตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านหนองจอก ซึ่งหมู่บ้านหนองจอกมีจุดเด่นตรงที่มีบ้านโบราณเก่าแก่และมีอายุมากกว่า 100 ปี

โดยเจ้าของบ้านโบราณหลังนี้ มีชื่อว่า คุณยายเล็ก ศิลอนันต์ มีอายุ 85 ปี คุณยายได้เล่าว่า บ้านโบราณหลังนี้เป็นบ้านที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษจนมาถึงรุ่นของคุณยายเล็ก ศิลอนันต์ ซึ่งบ้านโบราณหลังนี้จะใช้ไม้เป็นส่วนใหญ่ในการทำตัวบ้าน หลังคาบ้านจะมุงด้วยหญ้าหรือแป้นไม้ที่เคยรื้อมาจากเรือนเก่า ส่วนหน้าต่างนั้นจะใช้วัสดุที่ทำมาจากไม้ไผ่ และได้มีการยกใต้ถุนสูงเพื่อที่จะได้อำนวยความสะดวกและมีพื้นที่สำหรับเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย พื้นที่ไว้สำหรับเก็บอุปกรณ์ทำไรไถ่นา ซึ่งแสดงถึงวิถีชีวิตของคนอีสาน   แต่สิ่งที่เป็นจุด climax ของบ้านโบราณที่บ้านหนองจอก คือ ในลักษณะตัวบ้านจะมีการใช้ศิลปะของช่างสมัยก่อน ซึ่งปัจจุบันอาจไม่เคยพบเห็น และเป็นที่เก็บรวมของโบราณต่าง อาทิเช่น อุปกรณ์หาปลา เป็นต้น

ปัจจุบันบ้านโบราณที่บ้านหนองจอกได้ถูกพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน 

อ้างอิง

ชุมชนท้องถิ่น OTOP บ้านหนองจอก.//(2562).//ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหนองจอก หมู่9 ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์./สืบค้นเมื่อ 11 ตุลาคม2564/จาก.https://youtu.be/utz4fEJ9h78.

 

 

อื่นๆ

เมนู