เรื่อง คุณธรรมจริยธรรมในชุมชนตำบลเจริญสุข

          คุณธรรม คือ ความดีงามที่ถูกปลูกฝังขึ้นในจิตใจ มีความกตัญญู ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย มีน้ำใจ และ เป็นสุภาพชน เป็นต้น จนเกิดจิตสำนึกที่ดี รู้สึกรับผิดชอบ ชั่ว ดี เมื่อจิตเกิดคุณธรรมขึ้นแล้ว จะทำให้เป็นผู้มีจิตใจดี และคิดแต่สิ่งที่ดี  จึงได้ชื่อว่า  “เป็นผู้มีคุณธรรม”

          จริยธรรม คือ การประพฤติปฏิบัติ การกระทำดี ตามคุณธรรมที่มีอยู่ในจิตใจ  ปรากฏเป็นความดีงาม ทั้งทางกาย ทางวาจา และ ทางใจ เมื่อความดีงาม มีความกตัญญู ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย มีน้ำใจ และ เป็นสุภาพชน เป็นต้น ถูกแสดงออกทาง การประพฤติปฏิบัติ และการกระทำที่ดี  ตามคุณธรรมที่มีในจิตใจนั้น  จึงได้ชื่อว่า “เป็นผู้มีจริยธรรม” (พระวิจิตรธรรมาภรณ์ อ้างอิงใน ดรุณี คิดกล้า 2556)

          กล่าวโดยสรุป คือ คุณธรรมจริยธรรม หมายถึง สภาพคุณงามความดี หรือหลักของความดี ความถูกต้อง เป็นความรู้สึกนึกคิดที่เป็นไปในทางที่ดี ทางกาย วาจา ใจ เป็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น

คุณธรรมและจริยธรรมที่ควรมีในชุมชน ได้แก่

  1. การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
  2. การมีระเบียบวินัยและรับผิดชอบต่อหน้าที่
  3. รับฟังความคิดของคนอื่นและเคารพในมติของเสียงส่วนมาก
  4. ความซื่อสัตย์สุจริต
  5. ความสามัคคี
  6.  การเสียสละ

 ซึ่งเป็นสิ่งที่คนในตำบลเจริญสุขนำมาปรับใช้ได้แก่

1.ความสามัคคี  เช่น การที่ทุกคนในชุมชนร่วมมือกันทำความสะอาดชุมชนให้มีความน่าอยู่และปราศจากเชื้อโรค และเพื่อป้องกันโรคต่าง ๆ เพื่อความน่าอยู่ของชุมชน จึงได้มีการร่วมมือกันทำความสะอาดชุมชนของตนเองให้สะอาดและน่าอยู่เสมอ

2. ความกตัญญูเคารพต่อผู้มีพระคุณ คือการแสดงความสำนึกในคุณ ด้วยการแสดงความเคารพเช่น การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในประเพณีวันสงกรานต์ เพื่อเป็นการขอขมาและให้ความเคารพแก่บุคคลนั้นๆ

3.หน้าที่ และความมีระเบียบ เช่น ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชน ปฏิบัติหน้าที่ทำตามกฏเกณฑ์ของชุมชนอย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ลูกบ้าน หรือคนในชุมชน และคนในชุมชนก็ทำหน้าที่ของตนเองโดยการปฏิบัติตามกฏระเบียบของชุมชน และไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น

4.การเสียสละ คือการนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เช่น กลุ่มอาสาสมัครหมู่บ้าน อสม.ที่เสียสละเพื่อส่วนรวมในการตรวจตา สอดส่อง เพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาดโควิด19

ดังนั้น คุณธรรม จริยธรรมควรมีและเกิดขึ้นในจิตใจของทุกคนเพราะถือได้ว่าเป็นพื้นฐานของจิตใจมนุษย์ที่ควรมี ด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นคุณสมบัติที่ดีของการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชน ที่ไม่ว่าจะเกิดจากความเสียสละ ความซื่อสัตย์ ความสามัคคี ความมีวินัย และความมีน้ำใจต่อกัน เมื่อคนในชุมชนนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันก็จะทำให้การใช้ชีวิตของคนในชุมชนเป็นไปด้วยความปกติสุขและเป็นบุคคลที่มีคุณภาพที่ดีของสังคม และเกิดความสามัคคีในชุมชนมีการช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกัน ทำให้ชุมชนมีแต่ความสงบสุขและน่าอยู่อาศัยมากยิ่งขึ้น

แหล่งอ้างอิง

Darunee Kidkla (2013).ความหมายของคุณธรรม.สืบค้นเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564,จากเว็ปไซต์

https://sites.google.com/site/daruneekidkla/keiyw-kab-criythrrm/khwam-hmay-khxng-khunthrrm

อื่นๆ

เมนู