ข้าพเจ้า นางสาวกมลวรรณ บุตรไทย กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร : ED05 คณะครุศาสตร์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณนาการ 1 ตำบล
1 มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จากการที่ได้ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวทั้ง 14 หมู่บ้าน ในตำบลเจริญสุข ได้พบศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรที่หมู่ที่ 5 บ้านหนองสะแก โดยมีนายนพดล มีพวงผล หรือลุงอ้วน เป็นเจ้าของศูนย์การเรียนรู้ คุณลุงอ้วนได้บอกกับทีมงานว่า ได้เริ่มทำศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ขึ้นมา 25-26 ปี โดยเป็นการทำเกษตรแบบผสมผสานอาศัยวิถีดังเดิม โดยการทำสวนปลอดสารสารพิษ เลี้ยงสัตว์ เช่น เป็ดเทศ เป็ดเนื้อนครปฐม และปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ดินภูเขาไฟ โดยข้าวไรซ์เบอร์รี่ดินภูเขาไฟที่สวนของคุณลุงได้รับเป็นสินค้าโอท็อป(OTOP) ของตำบลเจริญสุขอีกด้วย อีกทั้งในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีกิจกรรมมากมาย คือ กิจกรรมสอนการทำปุ๋ยหมัก หรือน้ำหมักจุลินทรีย์จากหน่อกล้วย แม้กระทั้งในช่วงฤดูการทำนาก็มีกิจกรรม เช่น การดำนาจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคมของทุกปี และเกี่ยวข้าว(การลงแขกเกี่ยวข้าว) จะมีขึ้นประมาณช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน

โดยจากการสัมภาษณ์คุณลุงอ้วน ประการแรกแรงจูงใจมาจากอยากกินผักปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพของคนในครอบครัว และอีกประการ คือ ความสุขของความครัวในอนาคต คุณลุงจึงมีแผนที่จะพัฒนาศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวครบวงจร โดยมีร้านกาแฟ โฮมสเตย์ ตลาดขายผักปลอดสารพิษจากชาวบ้าน ซึ่งคุณลุงท่านหวังว่าศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้จะสร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัว และชุมชน ทั้งทางด้านสุขภาพ จิตใจ และรายได้

 

อื่นๆ

เมนู