เขียนโดย นางสำรวย ศรีมะเรือง กลุ่มภาคประชาชนตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์หลักสูตร ED 05 คณะครุศาสตร์โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

มนุษย์เราดำรงอยู่ได้ด้วยเกษตรกรรมเป็นหลักสำคัญ ซึ่งวันสารทถือเป็นประเพณีนิยมมาแต่สมัยโบราณ และเป็นการทำบุญสำคัญของไทย ซึ่งตรงกับวันสิ้นเดือน 10 หรือวันแรม 15 ค่ำเดือน 10 คือแม้จะเป็นประเพณีที่มีส่วนมาจากลัทธิพรามพรหมณ์ แต่ชาวไทยก็นิยมรับ เพราะเป็นประเพณีนิยมในส่วนที่มีคุณธรรมอันดีงามนั่นเอง

ในวันสารทจะมีการนำพืชพรรณธัญญาหารที่เก็บเกี่ยวมาปรุงเป็นข้าวทิพย์ และข้าวโมธุปายาส ถวายพระสงฆ์ ความเชื่อ ความมุ่งหมายเป็นการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย และญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว เป็นการทำบุญเพื่อนำผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นอาหาร ถวายพระสงฆ์ รวมถึงการจัดห่อสลากภัส ถวายแด่แม่โพสพเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเอง ครอบครัวและเพื่อผลในการประกอบอาชีพหมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทองบ้านเจริญสุขนั้น ยึดถือประเพณีนิยมนี้อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นหลักในการดำรงชีวิตครอบครัว และหลักในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างสงบสุข

หมู่บ้านเจริญสุขนั้น ได้ชื่อว่าเป็นหมูบ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองยึดถือประเพณีนิยมนี้มาตั้งแต่โบราณ ได้ถือปฏิบัติสืบต่อเป็นบุญฮีตสิบสองครองสิบสี่ของคนอิสาน เป็นกุสโลบายสร้างจิตสำนึกให้กตัญญูต่อแม่โพสพ กตัญญูแก่ บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ ดังจะเห็นได้ว่างานบุญสำคัญนี้มีทุกช่วงอายุของคนในชุมชนมาร่วมทำบุญกันอย่างคับคั่ง

อื่นๆ

เมนู