ข้าพเจ้า นายวิโรจน์ บุตรไทย กลุ่มประชาชน ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร : ED05 คณะครุศาสตร์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณนาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคมที่ผ่านมาทางคณาจารย์และทีมเจ้าหน้าที่ตำบลเจริญสุขได้มีการจัดกิจกรรมการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว อบรมพัฒนาสินค้า และแผนการตลาดทางออนไลน์ โดยได้มีการเชิญวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดเส้นทางการท่องเที่ยว ด้านการถ่ายภาพ และการสร้างเว็บไซด์มาให้ความรู้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลเจริญสุขของเรา ซึ่งตัวของข้าพเจ้าจะนำเทคนิคต่าง ๆ มาพัฒนาศักยภาพของตนเองรวมถึงจะนำความรู้ และเทคนิคดี ๆ ไปเผยแพร่ต่อไป

กิจกรรมวันที่ 10 ตุลาคม คณะกรรมการทางตำบลเจริญสุขได้เข้ามาประเมินแปลงผักสาธิตทั้ง 5 กลุ่ม ซึ่งกลุ่มของข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบแปลงสาธิตกลุ่มที่ 5 ได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการ ดังนี้ ให้มีการปลูกพืชผัก สมุนไพรเพิ่มเติม เช่น ฟ้าทลายโจร ขมิ้นชัน ขิง เป็นต้น อีกทั้งให้คำแนะนำในการนำผัก หรือสมุนไพรต่าง ๆ มากแปรรูป เช่น น้ำสมุนไพร เป็นต้น ทั้งนี้ข้าพเจ้าและสมาชิกในกลุ่มที่ 5 จะนำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการทางตำบลเจริญมาดำเนินการ และพัฒนาต่อไป

ประโยชน์ที่ได้จากการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ คือ การปลูกผักและการดูแลรักษาผักสวนครัว เทคโนโลยีในการนำมาใช้กับชีวิตประจำวันรวมถึงเทคนิคต่าง ๆ  การทำงานร่วมกันของทีมงาน การสร้างรายได้ให้ชุมชน

อื่นๆ

เมนู