บทความประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

เขียนโดย : นางสาวยมาภรณ์ เอมโอช ( ภาคนักศึกษา )

เจ้าหน้าที่ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

เรื่อง : ของดีในตำบล

ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือน ตุลาคม ป็นการประชุมพูดคุยเกี่ยวกับการใช้สื่อออนไลน์ และการใช้กล้องถ่ายภาพ ที่จะนำมาประยุกต์ในการขายสินค้า โปรโมทสินค้าหรือของดีประจำตำบล ทำให้ผู้คนภายนอกได้เห็นถึงผลิตภัณฑ์ของชุมชนมากยิ่งขึ้น

หากจะพูดถึงของดีแต่ละพื้นที่ แต่ละตำบลย่อมมีความแตกต่างออกกันไป ซึ่งของดีในตำบลเจริญสุขอาทิเช่น ผ้าภูอัคนี ไข่เข็มลาวา กล้วยาบ และรวมไปถึงอาหารที่เกิดเองตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเห็ด ดอกกระเจียว (หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าดอกดิน) ผักหวาน หน่อไม้ (หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าหน่อโจด) เป็นต้น

สำหรับผ้าภูอัคนี หรือ ผ้าย้อมดินภูเขาไฟ

เกิดจากภูมิปัญญาชาว บ้านผ้าภูอัคนี หมู่บ้านเจริญสุข ในยุคโบราณจังหวัดบุรีรัมย์เป็นพื้นที่ของภูเขาไฟ โดยเฉพาะแถบ อ.เฉลิมพระเกียรติที่มีภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วถึง 4 ลูก หนึ่งในนั้นคือ ภูเขาไฟเขาอังคาร ซึ่งเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านเจริญสุข ชาวบ้านก็เลยเกิดไอเดียนำดินที่อุดมด้วยแร่ธาตุของภูเขาไฟมาย้อมเส้นฝ้าย แล้วถักทอด้วยภูมิปัญญาดั้งเดิม เกิดเป็นผ้าภูอัคนี เนื้อนิ่ม สีเอิร์ธโทน ชุมชนบ้านเจริญสุขแห่งนี้แต่เดิมนิยมประกอบอาชีพเกษตรกรรม เนื่องจากดินมีแร่ธาตุดีจากภูเขาไฟเก่ามีประโยชน์ในการเพาะปลูก ต่อมาชาวบ้านเจริญสุขยังคิดค้นวิธีการนำดินเหล่านี้มาใช้ย้อมผ้า จึงได้พัฒนาเป็นอาชีพหัตถกรรมย้อมผ้าศูนย์สาธิตผ้าภูเขาไฟ

ชุมชนบ้านเจริญสุขจึงเป็นศูนย์สาธิตที่จัดทำผ้าย้อมดินภูเขาไฟอันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ได้นำวัตถุดิบจากธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ ทำให้ผ้าที่ย้อมได้ออกมามีสีสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์ โดยมีกรรมวิธีการทำคือ นำผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมไปย้อมกับดินภูเขาไฟที่อุดมด้วยแร่ธาตุในอดีตอีกทั้งบ้านเจริญสุขยังได้รับการสนับสนุนจาก กศน. ตำบลเจริญสุข  กรมการพัฒนาชุมชน และกระทรวงมหาดไทย รวมถึงยังได้รับเลือกให้เป็นหมู่บ้าน OVC (OTOP Village Champion) อีกด้วย

 

แหล่งอ้างอิง

เว็บเที่ยวอีสาน.(๒๕๖๓).ผ้าภูอัคนี หมู่บ้านเจริญสุข อไดพอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์.(ออนไลน์).แหล่งที่มา :

http://i-san.tourismthailand.org/5382/

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู