บทความประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เขียนโดย : นางสาวบุญสิตา  ยืนยง ( ภาคนักศึกษา )

เจ้าหน้าที่ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์  

ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เรื่อง : ‘ฝรั่ง’ พืชเศรษฐกิจในชุมชนเจริญสุขที่สร้างรายได้ในครัวเรือน 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์และเหมาะสมสำหรับการทำการเกษตร  “พืช” นั้นเป็นสิ่งที่ทำให้คนไทยมีอาหารไว้สำหรับรับประทานและยังเป็นสิ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน ซึ่งรวมไปถึงการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศจนกลายเป็น “พืชเศรษฐกิจ” ซึ่งพืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้แก่ประเทศไทย ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และ ฝรั่ง

บ้านเจริญสุขเป็นหมู่บ้านที่มีดินภูเขาไฟที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุมากมาย ซึ่งยังเหมาะสำหรับในการเพาะปลูกพืช โดยตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนั้นคนในชุมชนเจริญสุขส่วนใหญ่ล้วนประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก และมีการทำนาเกือบ 100% แต่หลายปีหลังมานี้ การทำนาไม่ค่อยได้ผลผลิตเท่าที่ควร จึงทำให้คนในชุมชนเจริญสุข หลาย ๆ ครัวเรือนล้วนหันมาเปลี่ยนที่นาเป็นแปลง เกษตร และปลูกอย่างอื่นเพิ่มมากขึ้น อาทิเช่น การปลูกลำไยภูเขาไฟ และการปลูกฝรั่ง ซึ่งการปลูกฝรั่งนั้นทำรายได้ให้แก่คนในชุมชนเจริญสุขเป็นอย่างมาก และมีการแปรรูปจากฝรั่งสดมาเป็นฝรั่งแช่บ๊วย ได้ส่งออกทั้งขายส่งและขายปลีกไว้ที่ร้านค้าชุมชน 

ฝรั่ง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า: Psidium guajava Linn.

คำว่าฝรั่งในภาษาอังกฤษคือ Guava ซึ่งมาจากภาษาสเปน คำว่า Guayaba และ ภาษาโปรตุเกส คำว่า Goiaba ฝรั่งมีชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ อีกคือ ย่าหมู (สุราษฎร์ธานี) ชมพู่ (ตรัง, ปัตตานี) มะก้วย (เชียงใหม่,เหนือ) มะก้วยกา (เหนือ) มะกา (กลาง,แม่ฮ่องสอน) มะจีน (ตาก) มะมั่น (เหนือ) ยะมูบุเตบันยา (มลายู นราธิวาส) ยะริง (ละว้า เชียงใหม่) ยามุ หรือ ย่าหมู หรือ ย่าหวัน(ใต้) และ สีดา (นครพนม,นราธิวาส)

(นิดดา หงส์วิวัฒน์ และทวีทอง หงส์วิวัฒน์,2550)

วิธีการปลูกฝรั่ง

1. ใช้กิ่งพันธุ์จากการตอนหรือการปักชำ
2. ขุดหลุมปลูก กว้าง ลึก ขนาด 50×50 เซนติเมตร แต่ละหลุมห่างกันประมาณ 3 เมตร ระยะห่างระหว่างแถวประมาณ 3-4 เมตร หรือตามขนาดระยะห่่างของร่อง
3. รองพื้นด้วยปุ๋ยคอกหรือมูลสัตว์ประมาณ 0.5 กิโลกรัม/หลุม หรือขนาด 1 พลั่วตัก พร้อมคลุกดินผสมก้นหลุมให้สูงประมาณ 1 ฝ่ามือ ทั้งนี้อาจผสมปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 ในอัตรา 1 กำมือ/หลุมก็ได้
4. นำกิ่งพันธุ์ลงหลุมปลูก โดยกลบดินสูงเหนือปากหลุมเล็กน้อย ทั้งนี้ควรให้ดินกลบเหนือเขตรากสูงประมาณ 10-15 เซนติเมตร
5. ใช้หลักไม้ปักหลุม และผูกเชือกยึดลำต้น
6. เมื่อปลูกเสร็จควรให้น้ำให้ชุ่มทันที

(Puechkaset,2557)

การดูแลรักษา
การให้น้ำเริ่มให้น้ำครั้งแรกหลังการปลูกเสร็จให้เปียกชุ่ม หลังจากนั้น ให้น้ำทุก 2 ครั้ง/วัน เช้า-เย็น จนต้นฝรั่งตั้งตัวได้ โดยอาจเลือกใช้ระบบการให้น้ำที่มีประสิทธิภาพ หลังจากนั้นอาจทำการให้น้ำน้อยลง ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ และความชุ่มชื้นของดิน ซึ่งไม่ควรปล่อยให้ดินแห้ง ขาดน้ำ โดยเฉพาะในช่วงติดผล แต่ในช่วงติดดอกไม่ควรให้น้ำมากซึ่งในช่วงนี้เพียงแค่ระวังไม่หน้าดินแห้งก็ เพียงพอ

(Puechkaset,2557)

ทั้งนี้ฝรั่งของบ้านเจริญสุขนั้น มีลักษณะเด่นเฉพาะและไม่เหมือนใคร ก็คือ มีรสชาติที่ หวาน มัน กรอบ เนื่องจากปลูกผ่านดินภูเขาไฟ เพราะดินภูเขาไฟนั้นเป็นดินที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุมากมาย จึงทำให้ฝรั่งของบ้านเจริญสุขนั้นมีลักษณะเด่นและเป็นจุด Climax

อ้างอิง 

Puechkaset.//(2557).//การปลูกฝรั่ง./สืบค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2564/ จาก.https://puechkaset.com.

วิกิพีเดีย.//(2550).//ฝรั่ง./สื่บค้นเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2565/ จาก.https://th.wikipedia.org/wiki/

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู