บทความประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564

 

เขียนโดย : นายชนมวัต  ก้อนทอง (นักศึกษา)

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

สูงวัยอย่างมีคุณค่า พัฒนาตำบลเจริญสุข

        ชุมชนตำบลเจริญสุข เป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ประกอบด้วย 14 หมู่บ้านด้วยกัน มีทั้งชาวไทยเขมร ไทยโคราช และไทยลาว ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ เริ่มเข้าสู่วัยสูงอายุ ปัญหาหรืออุปสรรคต่าง ๆ ของในช่วงวัยก็จะเริ่มเกิดขึ้น จึงต้องมีการวางแผนจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทำในยามว่าง และยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน

ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ในวัยนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน ทั้งทางร่างกาย ทางสมอง ทางอารมณ์และทางสังคม จึงเป็นวัยที่คนส่วนมากกลัว ดังนั้นการได้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ดังกล่าวก็จะช่วยให้ผู้สูงอายุได้ปรับตัวได้ดียิ่งขึ้นรวมทั้งบุตรหลานหรือผู้ใกล้ชิดมีส่วนสำคัญมากในการช่วยให้ท่านปรับตัวได้อย่างมีความสุข ผู้สูงอายุจะมีการเปลี่ยนทางร่างกาย เช่น ผิวหนังเหี่ยวย่น ร่างกายอ่อนแอและเชื่องช้า บางรายมือเท้าสั่นการทรงตัวไม่ดี ปรับตัวกับสภาพดินฟ้าอากาศได้ยาก ทำให้เจ็บป่วยได้ง่ายและมีหลายโรครุมเร้า การเปลี่ยนแปลงทางด้านสมอง เช่น หลงลืมง่าย ความจำไม่ดี แต่เหตุผลและความสุขุมรอบคอบอาจจะยังคงที่ บางรายอาจเป็นโรคอัลไซเมอร์ ลืมหมดทุกอย่างแม้กระทั่งลูกของตนเอง แต่บางรายอาจจะยังจำบางสิ่งบางอย่างได้ เนื่องมาจากสิ่งนั้นได้ฝังใจไว้ จนยากที่จะลืมลง การเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ เช่น อารมณ์ไม่คงที่ อ่อนไหวง่าย มักเอาแต่ใจตัวเอง โกรธง่าย ชอบบ่น แต่บางรายใจดี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจในครอบครัวด้วย การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เช่น ส่วนมากก็มักจะฝากจิตใจไว้กับวัดและยึดศาสนาเป็นที่พึ่ง บางรายอาจต้องหาเลี้ยงชีพอยู่หรือเลี้ยงดูลูกหลานในบ้าน จึงกลายเป็นที่พึ่งและเพื่อนเล่นของลูก ๆ หลาน ซึ่งก็ช่วยให้มีความสุขสนานเพลิดเพลิน ปัญหาที่พบได้บ่อยในวัยนี้ เช่น ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายไม่ค่อยดี ปัญหาด้านจิตใจ วิตกกังวลกลัวลูกหลานจะไม่เลี้ยงดู กลัวถูกทอดทิ้ง การเกษียณอายุต้องออกจากหน้าที่การงาน และไม่มีงานอดิเรกทำ ทำให้รู้สึกว่าตนเองไร้ค่า หมดศักดิ์ศรี การสูญเสียคู่ชีวิต ญาติมิตร ทำให้เกิดความว้าเหว่  การปรับตัวให้มีความสุขให้วัยสูงอายุ เช่น เตรียมใจยอมรับการสูญเสีย รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายอย่างเหมาะสม ทำจิตใจให้เบิกบานอยู่เสมอ ดำเนินชีวิตตามทางสายกลาง ร่วมวงสนทนากับเพื่อน ๆ ตามกาล(อัญชลี, 2558)

        ในการลงพื้นที่เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2564 ทางคณะทีมงานนักศึกษา บัณฑิต ประชาชน ตลอดจนคณาจารย์ที่ปรึกษาของตำบลเจริญสุข ได้เข้าร่วมอบรมในเรื่องของการพัฒนาผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์ต้องการให้ผู้สูงอายุแต่ละท่านสามารถดำเนินชีวิตอยู่กับลูกหลานได้อย่างมีความสุข เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่อาศัยอยู่บ้านเลี้ยงลูกหลาน โดยภายในงานจัดกิจกรรมเป็น 2 ช่วง คือ ในช่วงเช้าจัดเป็นการอบรมเรื่องการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุด้วยความสุข 5 มิติ หรือ 5 สุข ซึ่งมีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ โดยหลักของ 5 สุข ประกอบด้วย สุขสบาย เช่น ออกกำลังกายทำให้ร่างกายแข็งแรง สุขสนก เช่น รำวงย้อนยุค สุขสง่า เช่น ความภูมิใจที่ฉันมี สุขสว่าง เช่น ฝึกการเคลื่อนไหวร่างกาย และสุขสงบ เช่น ฝึกการทำสมาธิ ในช่วงบ่ายจัดเป็นการอบรมเรื่องการส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ โดยจัดให้ผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่เชิงพื้นที่ทุกท่านผ่อนคลายกล้ามเนื้อ บริหารกล้ามเนื้อ ออกกำลังกายอย่างเบาสำหรับผู้สูงอายุ และมีการสอนวัฒนธรรมของแม้ไม้มวยไทยให้กับผู้สูงอายุได้รับทราบในเบื้องต้น

        ด้วยวัยของผู้สูงอายุ ที่ร่างกายอ่อนแอ มีโรคประจำตัว และหลาย ๆ อย่างเริ่มเสื่อมถอย ผู้สูงอายุมักจะมองตัวเองว่าไร้ค่า ซึ่งการจัดอบรมให้ความรู้ทำให้ผู้สูงอายุเห็นคุณค่าในตนเองโดยการหากิจกรรมต่าง ๆ มาทำในยามว่าง เช่น ทำกระเป๋าจากซองกาแฟ ซึ่งนอกจากจะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์แล้วยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ตลอดจนชุมชน และการออกกำลังกายที่กระทำอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ผู้สูงอายุมีร่างกายที่แข็งแรง ห่างไกลจากโรค สมองปลอดโปร่ง ไม่เครียด และดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

 

    


แหล่งอ้างอิง  : อยู่อย่างไรให้เป็นสุขในวัยสูงอายุ//(2558).//สืบค้นเมื่อ 10 ธันวาคม 2564.//จาก : https://med.mahidol.ac.th/ramamental/generalknowledge.

 

 

อื่นๆ

เมนู