บทความประจำเดือน ธันวาคม 2564

เขียนโดย นางสำรวย ศรีมะเรือง กลุ่มภาคประชาชน ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร ED 05 คณะครุศาสตร์

โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เรื่อง ทีม

การทำงานเป็นทีม คืออีกหนึ่งรูปแบบของการทำงานในฝันของใครหลายคน เพราะผลลัพธ์ ของการทำงานรูปแบบนี้มักประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ซึ่งจะทำให้กลุ่มองค์กรนั้นเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว

ทีม U2T ตำบลเจริญสุข เกิดจากการจ้างงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1มหาวิทยาลัย ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม  ผู้รับจ้างประกอบไปด้วย ภาคประชาชน  นิสิตจบใหม่ และนักศึกษา  โดยมีทีมคณาจารย์ ดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาการจ้างงาน

เริ่มจากการแบ่งทีมทำงานเชิงพื้นที่  ปฏิบัติตามแผนการทำงาน  สำรวจข้อมูลของชุมชน เพื่อนำมาวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน

จุดแข็งตำบลเจริญสุข

-มีผู้นำชุมชนที่มีการพัฒนาทักษะด้านการปกครองท้องที่เป็นอย่างดี

-มีทรัพยากรป่าชุมชนที่อุดมสมบูรณ์

-มีทรัพยากรน้ำที่พอเพียง ต่อการบริโภค และอุปโภคตลอดทั้งปี

-มีการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามอย่างต่อเนื่อง

-มีการรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพที่หลากหลาย

-จุดอ่อน

-ขาดการสนับสนุนด้านการตลาด สถานที่จำหน่าย ผลผลิต และผลิตภัณฑ์ชุมชน

-ขาดการพัฒนาอาชีพ  ทักษะการทอผ้า การทอเสื่อกก

-ขาดการพัฒนาด้านออกแบบ และแปรรูปผลิตภัณฑ์

-ขาดการสนับสนุนด้านการประชาสัมพันและสื่อการตลาดที่ดี

แนวทางการพัฒนา

-ทีม U2T ตำบลเจริญสุข ได้จัดหาทีมวิทยากรเพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มทอผ้า  กลุ่มทอเสื่อกก

ด้านการออกแบบและลวดลายใหม่ๆ

การแปรรูปผลิตภัณฑ์ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายให้ทันสมัยตรงต่อความต้องการของลูกค้า

– ด้านเสื่อกกมีการออกแบบและแปรรูป เพื่อให้มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย

ด้านการตลาด

-ได้จัดทำสื่อประชาสัมพัน เช่น

เพจ ผ้าภูอัคนีของดีตำบลเจริญสุข

-เฟสบุค สำรวยผ้าภูอัคนี

-จัดทำแผ่นความรู้-ป้ายประชาสัมพัน จัดทำแบบสอบถามความต้องการและความพึงพอใจ

ของลูกค้า เพื่อรวบรวม นำเสนอ ผู้บริหารโครงการ ผู้นำชุมชนตำบลเจริญสุข

ผลจากการทำงานเป็นทีม ได้รับคำชื่นชมจากคณาจารย์ที่รับผิดชอบโครงการ และผู้นำชุมชนตำบลเจริญสุข เป็นอย่างยิ่ง

และที่น่ายินดีที่สุด ผลของการทำงานเป็นทีมที่ดี ทำให้ทีมตำบลเจริญสุขได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน U2T National Hackathon 2021 ทั้งในระดับภาคและระดับประเทศ ทำให้เป็นที่ภาคภูมิใจของคนในชุมชนตำบลเจริญสุข และที่สำคัญของพวกเราคณะทำงาน U2T ตำบลเจริญสุข


อื่นๆ

เมนู