ข้าพเจ้า นางสาวมารีด้า ไชยช่วย บัณฑิตจบใหม่ ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
หลักสูตร : ED05
ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานประจำหลักสูตร เมื่อวันที่ 13-18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ. ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
การลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามในครั้งนี้ เป็นการลงพื้นที่ผ่านโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และการลงพื้นที่ครั้งนี้ ผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถาม (01) และ (02) ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีทั้งหมด 14หมู่บ้าน
ข้าพเจ้าได้ลงสำรวจและเก็บแบบสอบถามในพื้นที่ ทั้งหมด 3หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเจริญสุข หมู่1 บ้านเจริญสุขหมู่12 บ้านเจริญสุขหมู่14 จากการสำรวจข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน เกี่ยวกับภาวะด้านเศรษฐกิจ ด้านรายได้ของครัวเรือน ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของชุมชน และด้านการท่องเที่ยวของชุมชน


สรุปได้ว่าหมู่บ้านเจริญสุข หมู่1 12 14 ที่ได้ทำการสำรวจ พบว่าคนในชุมชนทำการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ เช่น สวนลำไย ทำนา ปลูกอ้อย เพราะคนในชุมชนเป็นเจ้าของพื้นที่ทำกินร้อยละ 90 ของหมู่บ้านและมีอาชีพทอผ้าภูอัคนีเป็นหลัก เพราะชุมชนบ้านเจริญสุขหมู่ที่ 1 12 14 เป็นหมู่บ้านนำร่องการท่องเที่ยว และเป็นหมู่บ้านที่ผลิตสินค้า OTOP ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ นั้นคือสินค้าผ้าภูอัคนี จึงทำให้คนในหมู่บ้านมีรายได้ที่พออยู่พอกิน จากการลงพื้นที่ได้ตรวจสอบความต้องการของคนในชุมชน ซึ่งความต้องการของคนในชุมชนเกิดจากปัญหาภายในชุมชน ปัญหาที่พบคือชุมชนมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ ความต้องการคือต้องการเพิ่มแหล่งน้ำในชุมชนและมีการจัดการแหล่งน้ำให้เพียงพอ และต้องการพลังงานโซล่าเซลล์มาเป็นตัวช่วยเรื่องการเกษตร แต่โดยภาพรวมแล้วชุมชนสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เนื่องจากมีความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและชาวบ้าน ขาดเพียงงบประมาณที่จะนำมาพัฒนาหมู่บ้านต่อไป

อื่นๆ

เมนู