ข้าพเจ้า นางสาวสุดารัตน์ ศรีชุมแสง ประเภท บัณฑิตจบใหม่ พื้นที่รับผิดชอบ ED05 ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ชื่อโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์เสื่อ จากต้นกกและต้นไหล ส่งเสริมอาชีพคนในชุมชน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ข้าพเจ้าได้ลงสำรวจ หมู่ 11 บ้านหนองแห้ว หมู่ 3 บ้านโคกศรีละคร หมู่ 8 บ้านป่ารัง ตามแบบฟอร์ม 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 พบว่าประชาชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชุมชนมากกว่า 30 ปี และไม่ได้เดินทางออกต่างจังหวัด ประชากรมีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ดูแลตัวเองและระมัดระวังเป็นอย่างดี

สำหรับสถานการณ์ โรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบันเป็นอย่างมาก

หลังจากเดือนกุมภาพันธ์ ได้ทำการสำรวจ 01,02 ในวันที่ 5 มีนาคม ข้าพเจ้าได้คีย์ข้อมูลลงในระบบเรียบร้อยแล้ว 

จากการแบ่งกลุ่ม ข้าพเจ้าอยู่กลุ่มที่ 2 เดือนมีนาคม กลุ่มข้าพเจ้าได้รับผิดชอบในการตัดต่อ VDO และหัวข้อที่ได้คือ สถานที่สำคัญของตำบลเจริญสุข

ตำบลเจริญสุข ปกครองโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญสุข

แบ่งการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ 1 บ้านเจริญสุข,หมู่ที่ 2 บ้านประดาจะบก,หมู่ที่ 3 บ้านโคกศรีละคร,หมู่ที่ 4 บ้านบุไร่อ้อย,หมู่ที่ 5 บ้านหนองสะแก,หมู่ที่ 6 บ้านพูนสุข,หมู่ที่ 7 บ้านระเบิก,หมู่ที่ 8 บ้านป่ารัง,หมู่ที่ 9 บ้านหนองจอก,หมู่ที่ 10 บ้านสี่เหลี่ยม,หมู่ที่ 11 บ้านหนองแห้ว,หมู่ที่ 12 บ้านเจริญสุข,หมู่ที่ 13 บ้านโคกเกริ่น,หมู่ที่ 14 บ้านสายบัว

องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญสุข ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 บ้านพูนสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจริญสุข ตั้งอยู่ หมู่ที่ 14 บ้านเจริญสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบุไร่อ้อย ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 บ้านบุไร่อ้อย

วัดในตำบลเจริญสุขมี 7 วัด 2 สำนักสงฆ์

1.วัดเขาพระอังคาร ตั้งอยู่บ้านเจริญสุข 2.วัดเขารัตนธงชัย ตั้งอยู่บ้านเจริญสุข 3.วัดเจริญสุข ตั้งอยู่ หมู่ที่ 14 บ้านเจริญสุข 4.วัดหนองสะแก ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 บ้านหนองสะแก 5.วัดสี่เหลี่ยม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 10 บ้านสี่เหลี่ยม 6.วัดพูนสุข ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 บ้านพูนสุข 7.วัดขันติการาม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 บ้านประดาจะบก

1.สำนักสงฆ์บ้านระเบิก ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 บ้านระเบิก 2.สำนักสงฆ์ป่าโคกเกริ่น ตั้งอยู่ หมู่ที่ 13 บ้านโคกเกริ่น

โรงเรียนในตำบลเจริญสุข

1.โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) ตั้งอยู่ หมู่ที่ 14 บ้านเจริญสุข 2.โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 บ้านหนองสะแก 3.โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 10 บ้านสี่เหลี่ยม 4.โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล) ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 บ้านพูนสุข

ลงพื้นที่ถ่ายรูปวันที่ 9 มีนาคม 2564

 

 

 

อื่นๆ

เมนู