โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ )

ข้าพเจ้านางสาวปนัดดา ผาสุขใจ

ประเภท กพร.

หลักสูตร ED05 คณะครุศาสตร์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

 

        ข้าพเจ้าและทีมงานได้ดำเนินการลงพื้นที่เก็บข้อมูลรายละเอียดตามแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางให้มา ซึ๋งประชาชนให้ความร่วมมือให้ข้อมูลแก่ข้าพเจ้าเป็นอย่างดี จากการเก็บข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน (แบบฟอร์ม01) พบว่า ประชาชนบ้านหนองสะแก และบ้านประดาจะบก ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไปเป็นส่วนใหญ่ บางส่วนได้มีการกู้ยืมเงินมาเพื่อทำการเกษตร สร้างบ้าน ซื้อที่ดินทำกิน ใช้เป็นค่ารักษาพยาบาล ใช้จ่ายด้านอาหาร และใช้เป็นการศึกษาบุตรหลาน สภาพปัญหาที่พบส่วนใหญ่คือปัญหาการขาดแคลนน้ำปะปา น้ำท่วมขังไม่มีพื้นที่ระบายน้ำ และไฟฟ้าตามแนวถนนในหมู่บ้านไม่เพียงพอ

                         

                                  

        จากการเก็บข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 (แบบฟร์อม02) พบว่าประชาชนบ้านหนองสะแก และบ้านประดาจะบก ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่เสี่ยงต่อการติดโรคโควิด-19 ประชาชนมีพฤติกรรมการล้างมือทั้งการล้างด้วยสบู่และการใช้เจลแอลกอฮอล์ มีการสวมใส่หน้ากากเมื่อเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ ที่มีผู้คนมารวมตัวกันเป็นจำนวนมาก เช่น ตลาด วัด โรงเรียน ประชาชนส่วนใหญ่มีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ทราบอาการของโรคและวิธีป้องกันโรค

       ในเขตพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราฎร์บำรุง) ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัน ไม่ว่าจะเป็นการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยง การสวมหน้ากากอนามัยตลาดเวลา มีการจัดจุดล้างมือ การจัดระยะห่างระหว่างบุคคล การทำความสะอาดห้องเรียน และการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมากเหลื่อมเวลา

                      ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูล ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการ

                                                                                                                                                

อื่นๆ

เมนู