ข้าพเจ้า นางสำรวม ไกรพะเนาว์

ประเภท ประชาชน
ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล “มหาวิทยาลัย สู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ”
ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้สำรวจศักยภาพตำบล ๑๖ เป้าหมาย โดยข้าพเจ้า ได้ทำการเก็บข้อมูลเอกสาร ๐๑ และเอกสาร ๐๒ ในหมู่บ้านที่ได้รับมอบหมาย

ผลของการปฏิบัติงานข้าพเจ้า ได้จัดเก็บข้อมูลเอกสาร ๐๑ และเอกสาร๐๒ เรียบร้อยตามกำหนดของการส่งงาน และข้าพเจ้าได้เข้ารับการพัฒนาทักษะผ่านระบบ e-Learnning (อบรมด้วยตนเอง) ตามที่โครงการ ฯ กำหนดไว้ ๔ ด้านสำคัญ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

ในพื้นที่หมู่บ้านพูนสุข บ้านบุไร่อ้อย และบ้านโคกเกริ่น จะมีชาวบ้านที่อยู่บ้านดูแลบ้าน ผู้ป่วยและคนชรา จึงมีอาชีพเสริมเล็กๆน้อยๆ คือการทำปอฟาง และการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ ซึ่งอาชีพเสริมส่วนใหญ่จะมีรายได้ไม่มากนัก แต่ดูแล้วคนทำก็มีความสุข ที่ได้มีรายได้บ้าง นอกเหนือจากการดูแลคนชรา บางคนก็จะไปเลี้ยงวัวควายตามทุ่งนา หรือปลูกผักสวนครัว มีชีวิตที่เรียบง่าย มีอาหารตามฤดูกาล เช่น ยอดผักหวาน ไข่มดแดง ผักอีนูน เป็นอาหารที่เรียบง่าย และมีรสชาติอร่อย ซึ่งหาได้จากภูเขาพระอังคาร

อื่นๆ

เมนู